Delårsrapport Tredje kvartalet 2021

Report this content

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

(jämfört med samma period föregående år)

 • Den organiska nettoomsättningen ökade med 1,6 procent och påverkades negativt av covid-19-pandemin med relaterade restriktioner och nedstängningar. Nettoomsättningen minskade med 3,5 procent till 87 641 (90 796) MSEK. Försäljningstillväxten var stark för tredje kvartalet 2021 och den organiska nettoomsättningen ökade med 7,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.
 • Marknadsandelarna ökade för cirka 70 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln de senaste 12 månaderna
 • E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 16,3 procent till cirka 14 procent av nettoomsättningen, motsvarande cirka 12 miljarder SEK.
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 38 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 8,2 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) minskade med 16 procent till 11 047 (13 177) MSEK
 • Justerad EBITA minskade med 20 procent till 10 603 (13 234) MSEK
 • Justerad EBITA marginal minskade med 2,5 procentenheter och uppgick till 12,1 (14,6) procent
 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital minskade med 2,3 procentenheter till 13,4 (15,7) procent
 • Periodens resultat uppgick till 7 592 (8 718) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 9,45 (10,80) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 4 744 (8 560) MSEK
 • Essity har beslutat om nya affärsområden från och med 1 januari 2022. Affärsområdena kommer att vara Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene. Som en följd av en högre tillväxtambition har Essity även beslutat om ett nytt mål för försäljningstillväxt på mer än 5 procent, som inkluderar såväl organisk försäljningstillväxt som förvärv.
   

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2021

Försäljningstillväxten var stark för tredje kvartalet och den organiska nettoomsättningen ökade med 7,4 procent jämfört med föregående år, varav volym 4,2 procent och pris/mix 3,2 procent. Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 9,7 procent. Försäljningen påverkades positivt av gynnsammare marknadsförutsättningar och ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa. Essitys organiska nettoomsättning ökade med 1,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Personal Care och Professional Hygiene visade en mycket god organisk försäljningstillväxt under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020. Medical Solutions visade en stark tillväxt och den organiska nettoomsättningen ökade med 9,7 procent med god tillväxt inom samtliga produktsegment.

Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 5,9 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 10,2 procent.

Under kvartalet har Essity:

 • Lanserat innovationer, som bidrar till ökat välbefinnande och ökad hållbarhet, inom alla produktkategorier under ledande varumärken som exempelvis TENA, Tork, Jobst, Libero, Plenty, Saba, Tempo och Zewa.
 • Ökat marknadsandelarna för cirka 70 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln de senaste 12 månaderna
 • Ökat e-handelsförsäljningen organiskt med 21,7 procent till cirka 14 procent av nettoomsättningen
 • Genomfört prishöjningar och förberett ytterligare höjningar för att kompensera för högre kostnader för råvaror, energi och distribution.
 • Uppnått löpande kostnadsbesparingar om 219 MSEK. Programmet ”Manufacturing Roadmap” löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500-1 000 MSEK.
 • Slutfört förvärven av det australiska hygienbolaget Asaleo Care och det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A.
 • Fortsatt bolagets aktiva hållbarhetsarbete och startat mjukpappersproduktion i Mannheim, Tyskland, baserad på massa av halm från vete som inledningsvis kommer att användas till mjukpappersprodukter för den tyska detaljhandeln under Essitys marknadsledande varumärke för hushålls- och toalettpapper Zewa. Dessutom investerat i världens första mjukpappersmaskin med en torkprocess som helt drivs med geotermisk ånga vid produktionsanläggningen i Kawerau, Nya Zeeland.
 • Fortsatt processen för att etablera divisionen Consumer Tissue Private Label Europe inom affärsområdet Consumer Tissue. Arbetet löper enligt plan och förväntas vara slutfört vid årets slut. Divisionens omfattning har utökats. Divisionen kommer att inkludera cirka 1 900 medarbetare och sju produktionsanläggningar i Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien. Nettoomsättningen proforma för de första nio månaderna 2021 uppgick till cirka 5 miljarder SEK.

Efter kvartalets utgång har Essity:

 • Beslutat om nya affärsområden från och med 1 januari 2022. Affärsområdena kommer att vara Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene. Som en följd av en högre tillväxtambition har Essity även beslutat om ett nytt mål för försäljningstillväxt på mer än 5 procent, som inkluderar såväl organisk försäljningstillväxt som förvärv.

Koncernens justerade bruttomarginal för det tredje kvartalet 2021 minskade med 3,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 28,7 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre volymer, högre priser, bättre mix och kostnadsbesparingar. Högre kostnader för råvaror, energi och distribution minskade marginalen med 6,7 procentenheter. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 2,9 procentenheter och uppgick till 11,5 procent. Försäljningskostnaderna, exklusive marknadsföringskostnader, minskade i absoluta tal och som andel av nettoomsättningen. Investeringar i tillväxt ökade marknadsföringskostnaderna i absoluta tal men minskade som andel av nettoomsättningen. Justerad EBITA, exklusive valutaomräkningseffekter, minskade med 11 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,3 procent. Resultat per aktie ökade med 21 procent till 3,90 SEK.

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutsrapporten för 2021 kommer att publiceras den 26 januari 2022. Essitys årsredovisning för 2021 avses att publiceras under vecka 9, 2022. Under 2022 publiceras delårsrapporter 28 april, 21 juli och 27 oktober.

KAPITALMARKNADSDAG 2021
Essity kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag den 3 november 2021.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Essity kommer att hållas den 24 mars 2022 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESENTATION DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: fredag den 22 oktober 2021
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation:
https://essity.videosync.fi/2021-10-22-q3
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, + 1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 9798955.

 

Stockholm 22 oktober 2021
Essity Aktiebolag (publ)
 

Magnus Groth
Vd och koncernchef
  

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30

Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51
 

Notera
Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 klockan 07:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar