Essitys årsstämma 2021

Report this content

Essity har idag hållit årsstämma.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 6,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 29 mars 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 1 april 2021.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 815 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 445 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 120 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskottet ska erhålla ett tilläggsarvode med 280 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 400 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt godkände styrelsens ersättningsrapport.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen, och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Torbjörn Lööf valdes till ny styrelseledamot. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Essity B-aktier samt om överlåtelse av bolagets förvärvade egna aktier i anledning av företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma. 

Stämman röstade för styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen.

Stämman hölls, med stöd av tillfälliga lagregler, genom poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.essity.com, inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar