Halvårsrapport 2020

1 JANUARI – 30 JUNI 2020
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade med 1,0 procent till 62 119 (62 724) MSEK
 • Den organiska nettoomsättningen minskade med 0,9 procent
 • Essity har tagit marknadsandelar på flertalet marknader och ökat onlineförsäljningen
 • Försäljningen påverkades negativt av covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar
 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 2,3 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 43 procent till 9 159 (6 412) MSEK
 • Justerad EBITA ökade med 32 procent till 9 115 (6 922) MSEK
 • Justerad EBITA marginal ökade med 3,7 procentenheter och uppgick till 14,7 (11,0) procent
 • Periodens resultat ökade med 38 procent till 6 118 (4 430) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 32 procent till 7,58 (5,73) SEK
 • Justerat resultat per aktie ökade med 20 procent till 7,95 (6,60) SEK
 • Rörelsens kassaflöde ökade med 19 procent till 6 361 (5 336) MSEK

 
SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2020

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2020 minskade med 11,4 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen minskade med 9,3 procent, varav volym -9,8 procent och pris/mix 0,5 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader minskade med 14,7 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 39 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 0,6 procent. Justerad EBITA för det andra kvartalet 2020 ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Den justerade EBITA marginalen ökade med 1,7 procentenheter och uppgick till 13,3 procent.

Essity har tagit marknadsandelar på flertalet marknader genom hög leveranssäkerhet, framgångsrika produktlanseringar samt ökad aktivitet och stärkt närvaro i de digitala försäljningskanalerna. Koncernens onlineförsäljning ökade med cirka 3,5 procentenheter som andel av nettoomsättningen och uppgick till cirka 14 procent.

Försäljningen har påverkats negativt av covid-19 pandemin och relaterade nedstängningar samt lagerjusteringar efter hamstringen bland konsumenter och distributörer under mars 2020. Nedstängningarna har främst lett till tillfälligt minskad efterfrågan inom Professional Hygiene och Medical Solutions. Inom Professional Hygiene är det en följd av nedstängningarnas negativa påverkan främst inom kundsegmenten hotell, restaurang, catering, kommersiella fastigheter samt skolor och universitet. Samtidigt har Professional Hygiene ökat försäljningen av behållare som en följd av ökat hygienfokus. Inom produktkategorierna Incontinence Products, Feminine Care och Baby Care har efterfrågan tillfälligt påverkats negativt av nedstängningar då förbrukningen minskat något när konsumenter vistats mer hemma.

Koncernens justerade bruttomarginal för det andra kvartalet 2020 ökade med 3,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 32,2 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av bättre mix, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar. Lägre råvaru- och energikostnader ökade bruttomarginalen med 5,1 procentenheter. De lägre råvarukostnaderna var främst en följd av lägre massapriser. De löpande kostnadsbesparingarna uppgick till 127 MSEK. Lägre volymer och högre distributionskostnader för koncernen samt lägre priser inom affärsområdet Consumer Tissue påverkade bruttomarginalen negativt. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 1,7 procentenheter och uppgick till 13,3 procent. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna minskade något under kvartalet men på grund av den lägre försäljningen ökade de som andel av nettoomsättningen. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,2 procentenheter till 13,1 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 17 procent. Resultat per aktie uppgick till 2,97 SEK.
 
På sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på bolagets ledande hygien- och hälsoprodukter till följd av en ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa. Essity vidareutvecklar bolagets erbjudanden för att öka hygienstandarden i världen.

 
  
INBJUDAN TILL PRESENTATION HALVÅRSRAPPORT 2020
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: måndag den 13 juli 2020
Tid: kl. 09:00
Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2020-07-13
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar.
Uppge ”Essity” eller konferens id 6839227.


 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

 
Notera
Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 07:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar