Halvårsrapport 2021

Report this content

1 JANUARI – 30 JUNI 2021
(jämfört med samma period föregående år)

 • Den organiska nettoomsättningen minskade med 1,0 procent och påverkades negativt av covid-19-pandemin och relaterade restriktioner och nedstängningar. Nettoomsättningen minskade med 9,1 procent till 56 496 (62 119) MSEK. Försäljningstillväxten var stark för andra kvartalet 2021 och den organiska nettoomsättningen ökade med 9,5 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

 • Marknadsandelarna ökade för mer än 60 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln de senaste 12 månaderna

 • E-handelsförsäljningen ökade organiskt med 13,7 procent till cirka 14 procent av nettoomsättningen, motsvarande cirka 8 miljarder SEK

 • På tillväxtmarknaderna, som svarade för 38 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,6 procent

 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) minskade med
  24 procent till 6 937 (9 159) MSEK

 • Justerad EBITA minskade med 23 procent till 7 017 (9 115) MSEK

 • Justerad EBITA marginal minskade med 2,3 procentenheter och uppgick till 12,4 (14,7) procent

 • Justerad avkastning på sysselsatt kapital minskade med 1,5 procentenheter till 14,1 (15,6) procent

 • Periodens resultat uppgick till 4 627 (6 118) MSEK

 • Resultat per aktie uppgick till 5,56 (7,58) SEK och justerat resultat per aktie till 6,03 (7,95) SEK

 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 741 (6 361) MSEK

 • Ingått avtal om förvärv av cirka 44 procent i colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A

 • Påbörjat process i syfte att etablera en private label-division inom affärsområdet Consumer Tissue

 • Efter första halvårets utgång
  Förvärvet av det australiska hygienbolaget Asaleo Care slutfört
  Nya och uppdaterade hållbarhetsmål inklusive åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2021

Försäljningstillväxten var stark för andra kvartalet och den organiska nettoomsättningen ökade med 9,5 procent jämfört med föregående år, varav volym 9,9 procent och pris/mix -0,4 procent. Försäljningen förbättrades successivt under kvartalet som en följd av gynnsammare marknadsförutsättningar och fortsatt ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 9,0 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 38 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsätt-ningen med 9,1 procent.

Personal Care och Professional Hygiene visade en mycket god organisk försäljningstillväxt under andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020. Inom Personal Care och Consumer Tissue var försäljningen på en högre nivå jämfört med andra kvartalet 2019. Medical Solutions visade en stark organisk försäljningstillväxt jämfört med andra kvartalet 2020 och försäljningen var även högre jämfört med andra kvartalet 2019 till följd av en positiv utveckling inom Wound Care.

Under det andra kvartalet har Essity:

 • Lanserat innovationer inom alla affärsområden under starka varumärken som exempelvis TENA, Tork, Leukoplast, Jobst, Libresse, Tempo och Regio

 • Ökat marknadsandelarna för mer än 60 procent av varumärkesförsäljningen inom detaljhandeln de senaste 12 månaderna genom framgångsrika produktlanseringar, prisbelönta marknadsföringskampanjer och stärkt närvaro i de digitala försäljningskanalerna
 • Ökat e-handelsförsäljningen organiskt med 13,3 procent till cirka 14 procent av nettoomsättningen, motsvarande cirka 4 miljarder SEK

 • Annonserat prishöjningar inom Consumer Tissue till följd av högre kostnader för råvaror, energi och distribution. Viss prishöjningseffekt uppnåddes i slutet av andra kvartalet 2021 men merparten uppnås under andra halvåret 2021. Essity har även genomfört och förbereder prishöjningar inom andra produktkategorier som påverkas av högre kostnader.
 • Uppnått löpande kostnadsbesparingar för andra kvartalet om 239 MSEK. Programmet ”Manufacturing Roadmap” löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500-1 000 MSEK.
 • Ingått avtal om förvärv av cirka 44 procent i colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. Efter slutförd transaktion kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Dessutom förvärvades resterande 25 procent av medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB.
 • Påbörjat process i syfte att etablera divisionen Consumer Tissue Private Label Europe inom affärsområdet Consumer Tissue. Nettoomsättningen proforma 2020 för divisionen var cirka 6,7 miljarder SEK. Omkring 1 700 anställda och sju produktionsanläggningar i Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien omfattas. Arbetet med att skapa divisionen förväntas vara slutfört vid årets slut 2021.

Efter andra kvartalets utgång:

 • Slutfört förvärvet av det australiska hygienbolaget Asaleo Care

 • Åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta inkluderar en höjning av ambitionsnivån för Essitys befintliga Science Based Targets. Andra uppdaterade mål inkluderar hållbara innovationer, arbetsplatssäkerhet och ansvarsfulla inköp.
   

Koncernens justerade bruttomarginal för det andra kvartalet 2021 minskade med 1,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 30,4 procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre volymer, bättre mix och kostnadsbesparingar. Högre råvaru- och energikostnader minskade marginalen med 1,9 procentenheter. Bruttomarginalen påverkades också negativt av högre distributionskostnader samt lägre priser inom Consumer Tissue. De lägre priserna var främst till följd av en högre kampanjaktivitet jämfört med en låg nivå föregående år samt prisjusteringar i Europa under andra halvåret 2020. Annonserade och överenskomna prishöjningar inom Consumer Tissue i Europa hade en viss effekt i slutet av andra kvartalet men merparten uppnås under andra halvåret 2021. Koncernens justerade EBITA marginal minskade med 1,5 procentenheter och uppgick till 11,8 procent. Försäljningskostnaderna ökade i absoluta tal men minskade som andel av nettoomsättningen. Investeringar i tillväxt ökade marknadsföringskostnaderna i absoluta tal och som andel av nettoomsättningen. Justerad EBITA, exklusive valutaomräkningseffekter, minskade med 2 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,4 procent och resultat per aktie till 2,52 SEK.

 

INBJUDAN TILL PRESENTATION HALVÅRSRAPPORT 2021
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: fredag den 16 juli 2021

Tid: kl. 09:00

Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2021-07-16-q2
Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, + 1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar.
Uppge ”Essity” eller konferens id 2896420.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51

 

Notera

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 klockan 07:00 CET.

 

Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar