Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallas till årsstämma torsdagen den 4 april 2019, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från kl 13.30)

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels             fredagen den 29 mars 2019 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels             senast fredagen den 29 mars 2019 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

–                 per telefon 08-402 90 80, vardagar kl 08.00-17.00

–                 på bolagets webbplats www.essity.se

–                 per post till Essity Aktiebolag (publ),

                   Group Function Legal Affairs, Box 200, 101 23 Stockholm

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 29 mars 2019. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 29 mars 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.essity.se. Den som företräder juridisk person ska dessutom förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av styrelsens ordförande, verkställande direktören och huvudansvarige revisorn.

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2018.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Omval av

i. Ewa Björling

ii. Pär Boman

iii. Maija-Liisa Friman

iv. Annemarie Gardshol

v. Magnus Groth

vi. Bert Nordberg

vii. Louise Svanberg

viii. Lars Rebien Sørensen

ix. Barbara Milian Thoralfsson

13. Val av styrelseordförande.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 5,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 8 april 2019. Beslutar stämman i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 april 2019.

Förslag till beslut avseende punkterna 9–14

Valberedningen föreslår följande:

–       Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

–       Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

–       Styrelsearvode ska utgå med 770 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 310 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 115 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 275 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 380 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

–       Omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

–       Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.

–       Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall Ernst & Young AB blir valt.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Ersättning till ledande befattningshavare[1] ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål.

Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om högst två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal.

Styrelsens förslag innebär oförändrade riktlinjer i förhållande till 2018.

________________

Valberedning

I valberedningen ingår Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande, Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Pär Boman, styrelseordförande i Essity.

Ytterligare information  

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast den 14 mars 2019 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 63 934 692 A-aktier och 638 407 797 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 277 754 717 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2019

Essity Aktiebolag (publ)

Styrelsen

556325–5511

_____________________________________________________________________________

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2019 klockan 18:35.

_______________________________________________________________________________


[1] Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, vice verkställande direktör, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef.

För ytterligare information, kontakta:              
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com                             
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar