Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2013

Året 2013 i sammandrag

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) (Estea) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter

  • Per 27 december förvärvades en fastighetsportfölj innefattande 7 lager- och logistikfastigheter med en total uthyrningsbar area om 105 000 kvm. Köpeskillingen uppgick till 713,0 MSEK.
  • Den 27 december emitterade Estea totalt 276,0 miljoner kronor i kapitalandelslån. Kapitalandelslånet har en löptid till och med 31 december 2018 och löper med en årlig ränta om 7,0 procent vilken betalas kvartalsvis i efterskott med första räntebetalningsdag den 7 juli 2014.
  • Den 27 december emitterade Estea ett obligationslån om totalt 104,0 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid till och med 31 mars 2019 och löper med en årlig ränta om 6,0 procent vilken betalas kvartalsvis i efterskott med första ränteutbetalningsdag den 7 juli 2014.
  • Hyresintäkterna uppgick till 0,8 miljoner kronor och avser perioden 27 december till 31 december 2013. Jämförelsesiffor för föregående år saknas då perioden är koncernens första verksamhetsår.
  • Driftnettot uppgick till 0,8 (-) miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid årets slut till 713,0 (-) miljoner kronor.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-) miljoner kronor.
  • Koncernens banklån uppgick till 347,2 miljoner kronor.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2013nov-dec
Hyresintäkter 0,8
Driftnetto 0,8
Resultat efter skatt 0,2
Fastigheter, marknadsvärde 713,0
Kapitalandelslån 276,0
Obligationslån 104,0
Direktavkastning, % 7,8
  • Bolagets verksamhet startades 27 december 2013 genom förvärv av sju fastigheter till ett sammanlagt värde om 713,0 MSEK. Jämförelseperioder saknas.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I februari 2014 har ytterligare lån upptagits om totalt 65,0 MSEK. Lånen är fördelade på obligationslån, 58,0 MSEK samt kapitalandelslån, 7,0 MSEK. De nya lånen har primärt använts för amortering av befintliga fastighetskrediter.


   
För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.