Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari-juni 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2014

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • Totalt har bolaget i slutet av år 2013 och början av år 2014 emitterat 445,0 miljoner kronor varav kapitalandelslån 283,0 miljoner kronor och obligationslån 162,0 miljoner kronor.
  • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2014 uppgick till 30,1 miljoner kronor (jämförelsetal för föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-juni 2013).
  • Driftnettot uppgick till 27,9 miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4,0 miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 715,0 miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,0 miljoner kronor.
  • Koncernens banklån om 293,5 miljoner kronor vid periodens slut motsvarade 41,0 procent av fastigheternas marknadsvärde.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2014
januari-juni
2014
april-juni
2013
november-december
Hyresintäkter 30,1 15,0 0,8
Driftnetto 27,9 13,9 0,8
Förvaltningsresultat 4,0 1,7 0,0
Resultat efter skatt 1,0 0,7 0,2
Fastigheter, marknadsvärde 715,0 715,0 713,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 285,6 285,6 276,0
Obligationslån 162,0 162,0 104,0
Direktavkastning, % 7,8 7,7 7,8

  • Bolagets verksamhet startades 27 december 2013 genom förvärv av sju fastigheter till ett sammanlagt värde om 713,0 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I enlighet med, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, har Estea AB, vilken förvaltar Estea Logistic Properties 5 AB (publ) och dess dotterbolag, hos Finansinspektionen ansökt om tillstånd som AIFM (Alternative Investment Fund Manager). Ansökan beräknas bli godkänd under hösten 2014.

Kommentar:

”Under perioden har fastighetsförvaltningen varit inriktad på förvaltningsåtgärder av löpande och sedvanlig karaktär. Inga större om-, till-, eller nybyggnationsprojekt har initierats. Den svenska transaktionsmarknaden 2014 har präglades av ett fortsatt växande intresse för fastighetsinvesteringar. Transaktionsvolymen (köp och försäljningar av kommersiella fastigheter med ett värde överstigande 100 MSEK) är nu uppe i nivåer som kan jämföras med åren 2006-2007. Volymen uppgick under perioden januari-juni till 67,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 41 procent jämfört med samma period 2013.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: