Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari-mars 2014

Datum: 2014-05-19
Release: 2014-05-19

_________________________________________________________________________________

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • I februari emitterade bolaget ytterligare 7,0 miljoner kronor i kapitalandelslån. Kapitalandelslånet har en löptid till och med 30 juni 2019 och löper med en årlig ränta om 7,0 procent vilken betalas kvartalsvis i efterskott med första ränteutbetalningsdag den 7 juli 2014.
  • I februari emitterade bolaget ytterligare 58,0 miljoner kronor i obligationslån. Obligationslånet har en löptid till och med 31 mars 2019 och löper med en årlig ränta om 6,0 procent vilken betalas kvartalsvis i efterskott med första ränteutbetalningsdag den 7 juli 2014.
  • Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2014 uppgick till 15,1 miljoner kronor (uppgifter för föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-mars 2013)
  • Driftnettot uppgick till 14,0 miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 2,3 miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut ökande till 715,0 miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,3 miljoner kronor.
  • Koncernens banklån om 295,2 miljoner kronor vid periodens slut motsvarande 41 procent av fastigheternas marknadsvärde.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2014
januari-mars
2013
november-december
Hyresintäkter 15,1 0,8
Driftnetto 14,0 0,8
Förvaltningsresultat 2,3 0,0
Resultat efter skatt 0,3 0,2
Fastigheter, marknadsvärde 715,0 713,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 285,0 276,0
Obligationslån 162,0 104,0
Direktavkastning, % 7,9 7,8
  • Bolagets verksamhet startades 27 december 2013 genom förvärv av sju fastigheter till ett sammanlagt värde om 713,0 miljoner kronor. Jämförelseperioden avser resultatposter genererade 27-31 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

 
Kommentar:

”Målsättningen inom fastighetsförvaltningen är att säkerställa och öka koncernens förvaltningsresultat genom fokus på och optimering av hyresintäkter, driftkostnader, vakansförvaltning och hyresgästanpassningar. Som ett led i att utveckla koncernens fastighetsbestånd kommer ytterligare fastighetsförvärv att utvärderas. Förvärvsutrymmet inom koncernen beräknas, efter de senaste emissionerna av kapitalandelslån och obligationslån, uppgå till cirka 100-150 MSEK. Härtill har moderbolaget fortsatt utrymme att ta upp kapitalandelslån och obligationslån om ytterligare totalt cirka 555,0 MSEK.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

 
  
För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: