Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2014

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • Totalt har bolaget i slutet av år 2013 och början av år 2014 mottagit finansiering på motsvarande 445,0 miljoner kronor varav kapitalandelslån 283,0 miljoner kronor och obligationslån 162,0 miljoner kronor.
  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2014 uppgick till 42,9 miljoner kronor (jämförelsetal för föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-september 2013).
  • Driftnettot uppgick till 39,2 miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3,2 miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,6 miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 715,0 miljoner kronor.
  • Koncernens banklån om 291,8 miljoner kronor vid periodens slut motsvarade 40,8 procent av fastigheternas marknadsvärde.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2014
januari-september
2014
juli-september
2013
november-december*
Hyresintäkter 42,9 12,7 0,8
Driftnetto 39,2 11,3 0,8
Förvaltningsresultat 3,2 -0,8 0,0
Resultat efter skatt 0,6 -0,4 0,2
Fastigheter, marknadsvärde 715,0 715,0 713,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 285,0 285,0 276,0
Obligationslån 162,0 162,0 104,0
Direktavkastning, % 7,3 6,3 7,8
  • Bolagets verksamhet startades 27 december 2013 genom förvärv av sju fastigheter till ett sammanlagt värde om 713,0 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Finansinspektionen har per den 24 oktober 2014 godkänt och registrerat Estea Logistic Properties 5 AB (publ) inlämnade prospekt för kapitalandelsbevis och obligationslån. Fullständiga prospekt finns på Finansinspektionens hemsida och på www.estea.se. Baserat på Finansinspektionens beslut har Nasdaq OMX godkänt Estea Logistic Properties 5 AB (publ) som emittent och beslutat om upptagande av kapitalandelsbevis och obligationslån till handel från och med 31 oktober 2014.

Kommentar:
”Förvaltningen av bolagets fastigheter har under perioden följt fastlagd förvaltningsplan, där målsättningen är att långsiktigt säkerställa och öka koncernens förvaltningsresultat. Den historiskt låga reporäntan kommer framöver avspegla sig positivt i koncernens förvaltningsresultat. Stor konkurrens på fastighetsmarknaden leder till ökat intresse för moderna logistikfastigheter.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera