Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Emission av kapitalandelsbevis och obligationer till ett sammanlagt värde om 380 miljoner kronor

Datum: 2014-01-22   
Release:2014-01-22     
 
Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB (publ) (”Estea Logistics”) har i december 2013 emitterat kapitalandelsbevis och icke säkerställda obligationer på den svenska marknaden med en löptid om cirka fem år. Emissionerna uppgår initialt till 380 miljoner kronor och Estea Logistics har möjlighet att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer inom respektive låneram upp till fullt låneprogram om ca 750 miljoner kronor.

  
Kapitalandelsbevisen och obligationerna löper med en fast ränta om 7.0 respektive 6.0 procent. Estea Logistics avser att notera respektive låneinstrument på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.
  
I och med dessa emissioner har Estea Logistics etablerat sig, och därmed även Estea, som en emittent på den institutionella kapitalmarknaden i Sverige. Genom denna initiala kapitalanskaffning har vi säkerställt en plattform för fortsatt tillväxt inom logistik- och lagerfastigheter. Givet de attraktiva förvärvsmöjligheter som vi ser inom segmentet är vår ambition att över tid förvärva ytterligare fastigheter med målsättningen att bygga en portfölj i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. För att delfinansiera sådana förvärv, avser Estea Logistics att återkomma till marknaden för att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer”, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.
  
I anslutning till framtagandet av kapitalandelsbevisen och obligationerna har; ABG Sundal Collier AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Custor Capital som rådgivare till Estea AB, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, och CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektiven som låneagent.

  
För ytterligare information:    
Se Bolagets hemsida: www.estea.se
  
Kontakt:       
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

          
Om Estea AB
Estea är ett fastighets- och förvaltningsbolag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar