Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Årsredovisning 2013


Året 2013 i sammandrag

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna uppgick till 21,6 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 13,8 (1,8) miljoner kronor.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2,0 (1,0) miljoner kronor, på kapitalandelslånet till 0,7 (-0,7) miljoner kronor och på övriga derivat till -0,1 (-) miljoner kronor.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid årets slut till 248,0 (148,0) miljoner kronor.
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 136,9 (75,1) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2,3 (0,3) miljoner kronor.
 • Under året har bolaget tillträtt en fastighet med en uthyrningsbar area om drygt 9 300 kvm.
 • Under året har banklån om 87 miljoner kronor förlängts på oförändrade villkor

 Belopp i miljoner kronor  2013  2012*
Sammandrag av resultaträkningen    
Hyresintäkter 21,6 2,9
Driftnetto 13,8 1,8
Central administration -2,2 -0,4
Finansnetto -11,6 -1,3
Värdeförändring fastighet 2,0 1,0
Värdeförändring finansiella instrument 0,6 -0,7
Skatt                         -0,3 -0,1
Årets resultat 2,3 0,3
     
Sammandrag av balansräkningen    
Tillgångar    
Förvaltningsfastigheter 248,0 148,0
Omsättningstillgångar utöver kassa och bank 4,7 4,8
Kassa och bank 39,6 10,3
     
Skulder och eget kapital    
Uppskjuten skatteskuld 0,3 -
Kapitalandelslån 136,9 75,1
Derivat 0,1 -
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 137,0 79,0
Övriga kortfristiga skulder 13,9 7,1
Eget kapital 4,1 1,9
Balansomslutning 292,3 163,1
     
Nyckeltal    
Direktavkastning, % 6,7 7,3
Överskottsgrad, % 64 61
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 96 100
Justerad soliditet, % 48,2 47,1
Belåningsgrad, % 55,2 53,4
Räntetäckningsgrad, % 1,0 1,1
Medelränta banklån, % 3,76 4,26
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25

*Perioden omfattar 2011-09-22 - 2012-12-31. Resultatet omfattar endast intäkter och kostnader för perioden november-december 2012

Väsentliga händelser efter perioden slut

 • Ränta på kapitalandelsbevisen utbetalades den 7 januari & 7 april 2014, i enlighet med lånevillkoren.
 • I januari 2014 har en mindre del av fastigheten Klädeshandlaren 15 avyttrats. Den avyttrade uthyrningsbara arean uppgick till 700 kvm. Försäljningslikviden uppgick till 6 MSEK vilket motsvarade redovisat värde.
 • Efter årets slut har bolaget förvärvat 4 handelsfastigheter i Motala med en uthyrningsbar area om cirka 8 300 kvm.

Kommentar:

”Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss. I koncernen har vi nu byggt upp en attraktiv portfölj av kommersiella fastigheter som vi ser god utvecklinspotential i. Förutom fokus på fastighetsförvaltning och fastighetsförvärv har vi under året genomfört ytterligare kapitalanskaffningar genom emissioner av kapitalandelsbevis. Efter periodens slut förvärvades i januari fyra handelsfastigheter, belägna i Motala. Bland hyresgästerna finns Rusta, Stadium Outlet, Sova, Jysk och Colorama. Under 2014 kommer vi att bibehålla fokus på drift- och förvaltningsoptimering av koncernens fastigheter. Vi ser god potential i att ytterligare öka driftöverskottet och vi ser därför med tillförsikt fram emot verksamhetsåret 2014.

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.