Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Avyttrar bostadsdel i fastigheten Klädeshandlaren 15.

Datum: 2013-12-20
Release: 2013-12-20

Stockholm 20 december 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan Bolaget), avyttrar del av fastigheten Klädeshandlaren 15 till Slottsvakten Fastigheter KB. Fastigheten är belägen i centrala Nyköping och har en total uthyrbar area om drygt 660 kvadratmeter fördelat på bostäder, butiker samt övriga lokalytor.

Estea förvärvade från Akelius hösten 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15, vilken huvudsakligen utgörs av köpcentret Nyckeln. Den mindre del av fastigheten som är aktuell för försäljning utgjorde tidigare en egen registerfastighet, vilken nu genom fastighetsreglering införlivas i grannfastigheten som ägs av Slottsvakten Fastigheter. Bolaget kommer efter försäljningen fortsatt att äga Klädeshandlaren 15, men utan den mindre avstyckade delen. Kvarvarande uthyrningsbar yta efter försäljningen uppgår till ca 12.400 kvm.

Frånträde av (del av) fastigheten sker 2014-01-09. Överlåtelsen sker genom en fastighetsreglering, vilken beräknas vara fullföljd under våren 2014. Försäljningspriset ligger i nivå med senaste fastighetsvärderingen.

- ”Eftersom fastigheten karaktär och förutsättningar ej faller inom ramen för Esteas nuvarande strategi passar det bra med en köpare som Slottsvakten som kan tillvarata de goda utvecklingsmöjligheter som fastigheten erbjuder", säger David Ekberg på Estea.

Restate har varit Esteas rådgivare i samband med försäljningen och den pågående lantmäteriförrättningen.

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

    
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar