Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2013

Datum: 2014-02-28
Release: 2014-02-28

  
Året 2013 i sammandrag

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna uppgick till 21,6 miljoner kronor (2,9 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot steg till 13,8 (1,8) miljoner kronor.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2,0 (1,0) miljoner kronor, på kapitalandelslånet till 0,7 (-0,7) miljoner kronor och på övriga derivat till -0,1 (-) miljoner kronor.
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick vid årets slut till 248,0 (148,0) miljoner kronor.
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 136,9 (75,0) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2,3 (0,3) miljoner kronor.
 • Under året har bolaget tillträtt en fastighet med en uthyrningsbar area om drygt 9 300 kvm.
 • Under året har banklån om 87 miljoner kronor förlängts på oförändrade villkor.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2013
januari-december
2013
oktober-december
2011/2012
september-december
Hyresintäkter 21,6 5,9 2,9
Driftnetto 13,8 3,5 1,8
Resultat efter skatt 2,3 -0,7 0,3
Fastigheter, marknadsvärde 248,0 248,0 148,0
Kapitalandelslån 136,9 136,9 75,1
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25 6,25
Direktavkastning*, % 6,7 6,9 7,3
 • Bolagets verksamhet startades 1 november 2012 genom förvärv av fastigheten Klädeshandlaren 15. Per den 29 april 2013 förvärvades fastigheten Rosersberg 11:94. Jämförelseperioder omfattar intäkter och kostnader för perioden november-december 2012.
 • * Driftnetto efter avdrag för hyresrabatter justerat för fastigheternas innehavstid under året i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Hyresrabatten upphör 28 februari 2014. Exklusive hyresrabatten uppgår direktavkastningen till 7,5 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ränta på kapitalandelsbevisen utbetalades den 7 januari 2014, i enlighet med lånevillkoren.
 • I januari 2014 har en mindre del av fastigheten Klädeshandlaren 15 avyttrats. Den avyttrade uthyrningsbara arean uppgick till 700 kvm. Försäljningslikviden uppgick till 6 MSEK vilket motsvarade redovisat värde.
 • Efter årets slut har bolaget förvärvat 4 handelsfastigheter i Motala med en uthyrningsbar area om cirka 8 300 kvm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.