Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2013

Datum: 2013-08-30
Release:2013-08-30


Delårsrapport januari-juni 2013

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars Kapitalandelslån handlas på NDX, Nordic Derivatives Exchange, sedan 9 april 2013. Bolaget ägde vid periodens utgång fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping samt Rosersberg 11:94 i Sigtuna kommun.

 • Den 9 april upptogs kapitalandelslånet till handel på NDX.
 • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2013 uppgick till 10 029 KSEK (motsvarande period föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-juni 2012).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 576 KSEK (-).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 344 KSEK (-).
 • Kapitalandelslånet har, i linje med IFRS 13, värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 105 168 KSEK (-) vilket innebär en värdeförändring under perioden med 5 066 (-) KSEK (se "värdeförändring finansiella instrument" i resultaträkningen).
 • Periodens resultat uppgick till 7 009 KSEK (-).
 • Ränteutbetalning, med 1 923 KSEK, för kapitalandelsbevisen per 31 mars verkställdes 5 april.
 • Fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:94 förvärvades per 29 april 2013.

Rapporten i sammandrag

Belopp i KSEK 2013
januari-juni
2012
januari-juni
2012
januari-december
Hyresintäkter 10 029 - 2 934
Driftnetto 6 327 - 1 799
Förvaltningsresultat 576 - 72
Resultat efter skatt 7 009 - 271
Fastigheter 247 000 - 148 000
Kapitalandelslån 105 168 - 75 054
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 - 6,25
Direktavkastning, % * 6,4* - 7,3
 • Bolagets verksamhet startades 1 november 2012 genom förvärv av fastigheten Klädeshandlaren 15. 29 april 2013 förvärvades fastigheten Rosersberg 11:94. Jämförelseperioder förutom januari-december 2012 (som omfattar intäkter och kostnader för perioden november-december 2012) saknas.
 • * Driftnetto efter avdrag för hyresrabatter justerat för fastigheternas innehavstid under året i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Hyresrabatten upphör 28 februari 2014. Utan hyresrabatten uppgår direktavkastningen till 7,4 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ränta på kapitalandelsbevisen är utbetald 5 juli 2013.
 • Efter periodens utgång har Bolaget tagit beslut om att emittera ytterligare Kapitalandelsbevis (Emission III), om maximalt 40,4 MSEK upp till fullt Låneprogram om 150 MSEK.
 • Efter periodens utgång har banklån om 87 MSEK förlängts med oförändrade villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.