Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013

Delårsrapport januari-september 2013

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars Kapitalandelslån handlas på NDX, Nordic Derivatives Exchange, sedan 9 april 2013. Bolaget ägde vid periodens utgång fastigheterna Klädeshandlaren 15 i Nyköping samt Rosersberg 11:94 i Sigtuna kommun.

 • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2013 uppgick till 15 749 KSEK (motsvarande period föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-september 2012).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 767 KSEK (-).
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 247 MSEK. Periodens värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 849 (-) KSEK.
 • Kapitalandelslånet har, i linje med IFRS 13, värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 109 057 KSEK (-) vilket innebär en värdeförändring under perioden med 1 226 (-) KSEK (se "värdeförändring finansiella instrument" i resultaträkningen).
 • Periodens resultat uppgick till 2 949 KSEK (-).
 • Ägarna till kapitalandelsbevisen erhöll ränta den 5 juli. Ränteersättningen, vilken uppgick till 1 801 KSEK, avsåg perioden 1 april till 5 juli. Räntan på årsbasis uppgår till 6,25 procent.
 • Under perioden har banklån om 87 MSEK förlängts på oförändrade villkor.
                  

Rapporten i sammandrag

Belopp i KSEK 2013
januari-september
2012
januari-september
2012
januari-december
Hyresintäkter 15 749 - 2 934
Driftnetto 10 255 - 1 799
Förvaltningsresultat 767 - 72
Resultat efter skatt 2 949 - 271
Fastigheter 247 000 - 148 000
Kapitalandelslån 109 057 - 75 054
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 - 6,25
Direktavkastning*, % 6,4 - 7,3
 • Bolagets verksamhet startades 1 november 2012 genom förvärv av fastigheten Klädeshandlaren 15. Per den 29 april 2013 förvärvades fastigheten Rosersberg 11:94. Jämförelseperioder förutom januari-december 2012 (som omfattar intäkter och kostnader för perioden november-december 2012) saknas.
 • * Driftnetto efter avdrag för hyresrabatter justerat för fastigheternas innehavstid under året i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Hyresrabatten upphör 28 februari 2014. Utan hyresrabatten uppgår direktavkastningen till 7,3 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ränta på kapitalandelsbevisen utbetalades i enlighet med lånevillkoren den 7 oktober 2013.
 • Efter periodens utgång har bolaget emitterat ytterligare Kapitalandelsbevis (Emission III) om totalt 27,3 MSEK.
                    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.