Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2013

Stockholm 29 april 2013 – Delårsrapport för Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), vars Kapitalandelsbevis noterades på NDX, Nordic Derivatives Exchange 9 april 2013. Bolaget ägde vid periodens utgång fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping

 • Den 28 mars 2013 stängdes Emission II om 35 230 KSEK.
 • Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2013 uppgick till 4 645 KSEK (motsvarande period föregående år saknas då ingen verksamhet bedrevs januari-mars 2012).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 208 KSEK (-).
 • Marknadsvärdet på fastigheten Klädeshandlaren 15 har under perioden värderats till 148 000 KSEK vilket innebär att värdeförändringen från senaste rapportperiod uppgår till noll (-) KSEK.
 • Kapitalandelslånet har värderats till 75 201 KSEK vilket innebär en värdeökning under perioden med 148 (-) KSEK vilket motsvarar 19,86 kr per kapitalandelsbevis. Kapitalandelslånet löper med en fast årlig ränta om 6,25 procent som beräknas på nominellt inbetalt belopp om 74 370 KSEK (-).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 KSEK
 • Ränteutbetalning för kapitalandelslånet har skett till och med 31 mars 2013 och verkställdes 5 april.
Belopp i KSEK 2013
januari-mars
2012
januari-mars
2012
januari-december
Hyresintäkter 4 645 - 2 934
Driftnetto 2 605 - 1 799
Förvaltningsresultat 208 - 72
Resultat efter skatt 14 - 271
Fastigheter 148 000 - 148 000
Kapitalandelslån 75 201 - 75 054
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 - 6,25
Direktavkastning, % 7,1 - 7,3
 • Bolagets verksamhet startades 1 november 2012 genom förvärv av fastigheten Klädeshandlaren 15. Jämförelseperioder förutom januari-december 2012 (som omfattar intäkter och kostnader för perioden november-december 2012) saknas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Efter periodens utgång har likvid för Emission II erhållits och kapitalandelsbevisen om nominellt 109 600 KSEK noterades på NDX den 9 april 2013.
 • Fastigheten Rosersberg 11:94 förvärvades 29 april 2013.
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

  
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.