Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport januari-juni 2014

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

  • Hyresintäkterna ökade med 59 procent till 16,0 miljoner kronor (10,0 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot ökade med 79 procent till 11,3 (6,3) miljoner kronor med en överskottsgrad om 71 procent (63 procent).
  • Förvaltningsresultatet steg till 2,2 (0,6) miljoner kronor.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1,3 (3,3) miljoner kronor, på kapitalandelslånet till noll (5,1) miljoner kronor och på övriga derivat till -0,4 (-) miljoner kronor.
  • Fastigheternas totala marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 325,0 miljoner kronor (248,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • Nettoinvesteringarna har genomförts med 78,3 miljoner kronor (95,7) varav 80,9 (95,7) miljoner kronor avsåg förvärv och 3,4 (-) miljoner kronor avsåg till- och ombyggnationer samt försäljning vilken uppgick till 6,0 (-) miljoner kronor.
  • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 136,9 miljoner kronor (136,9 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,1 (7,0) miljoner kronor.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2014
januari-juni
2013
januari-juni
2013
januari-december
Hyresintäkter 16,0 10,0 21,6
Driftnetto 11,3 6,3 13,8
Förvaltningsresultat 2,2 0,6 -
Resultat efter skatt -0,1 7,0 2,3
Fastigheter, marknadsvärde 325,0 247,0 248,0
Kapitalandelslån 136,9 105,2 136,9
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25 6,25
Direktavkastning*, % 6,8 6,4 6,7
  • * Direktavkastningen beräknas som driftnetto efter avdrag för hyresrabatter justerat för fastigheternas innehavstid under perioden i förhållande till fastigheternas bokförda värden vid periodens utgång. Exklusive hyresrabatter uppgick direktavkastningen till 7,3 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I enlighet med, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, har Estea AB, vilken förvaltar Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) och dess dotterbolag, hos Finansinspektionen ansökt om tillstånd som AIFM (Alternative Investment Fund Manager). Ansökan beräknas bli godkänd under hösten 2014.

Kommentar:
”Vi har i bolaget byggt upp en intressant portfölj av fastigheter som vi hoppas och tror kommer kunna utvecklas väl framöver. Under det andra kvartalet har fokus legat på fastighetsförvaltningen och fortsatt utveckling av fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping Vi hoppas kunna intensifiera detta arbete under hösten. Den fortsatt höga aktiviteten i fastighetsmarknaden tillsammans med de låga marknadsräntorna ger oss goda förutsättningar att generera fortsatt stabila kassaflöden.”

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.