Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2014

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

  • Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 24,2 miljoner kronor (15,8 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot ökade med 71 procent till 17,6 (10,3) miljoner kronor med en överskottsgrad om 72 procent (69 procent).
  • Förvaltningsresultatet steg till 3,8 (0,8) miljoner kronor.
  • Under perioden har bolaget förvärvat fyra handelsfastigheter i Motala med en uthyrningsbar area om cirka 8 300 kvm.
  • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick till 326,0 miljoner kronor (248,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • I januari avyttrades en mindre del av fastigheten Klädeshandlaren 15. Den avyttrade uthyrningsbara arean uppgick till 700 kvm. Försäljningen har påverkat resultat med -0,6 miljoner kronor.
  • Koncernen har under perioden nettoinvesterat 78,3 miljoner kronor (97,2) i fastigheter. Av nettoinvesteringarna uppgick förvärv till 80,9 (95,7) miljoner kronor och investeringar i till- och ombyggnationer uppgick till 3,4 (1,5) miljoner kronor. Försäljningen har påverkat nettoinvesteringarna med -6,0 (-) miljoner kronor.
  • Värdeförändringar på fastigheter har påverkat resultatet med -0,9 (1,8) miljoner kronor som en följd av att årets investeringar ej fått fullt utslag på värderingarna samt en realiserad förlust vid avyttring uppgående till 0,6 miljoner kronor. Värdeförändringen på kapitalandelslånet uppgick till -0,2 (1,2) miljoner kronor och på räntederivat till -0,6 (-) miljoner kronor.
  • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 137,2 (136,9) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,6 (2,9) miljoner kronor.

Rapport och nyckeltal i sammandrag

Belopp i MSEK 2014
januari-september
2013
januari-september
2013
januari-december
Hyresintäkter 24,2 15,8 21,6
Driftnetto 17,6 10,3 13,8
Förvaltningsresultat 3,8 0,8 -
Resultat efter skatt 2,6 2,9 2,3
Fastigheter, marknadsvärde 326,0 247,0 248,0
Kapitalandelslån 137,2 109,1 136,9
Banklån 181,0 137,0 137,0
Balansomslutning 345,9 265,4 292,3

Nyckeltal
Överskottsgrad, % 72 69 64
Soliditet, justerad, % 41,6 43,0 48,2
Belåningsgrad, % 55,5 55,5 55,2
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25 6,25
Direktavkastning*, % 7,6 6,4 6,7

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kommentar:
”Vi har i bolaget byggt upp en intressant portfölj med fastigheter där samtliga i dag är fullt uthyrda. Projektet i Gallerian Nyckeln i Nyköping fortsätter att utvecklas enligt plan och har mottagits väl av hyresgästerna. Det är ett högt tempo på fastighetsmarknaden och de låga marknadsräntorna ger oss goda förutsättningar att generera positiva stabila kassaflöden framöver.

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera