Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Utfall emission av kapitalandelsbevis och upptagande av handel på NDX listan

Stockholm 28 mars 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) stänger emission av Kapitalandelsbevis som en del av Kapitalandelslån 2012:1 (ISIN SE0004867331) om maximalt 150 000 000 SEK.

-       Emission I (tidigare genomförd) tillförde Bolaget 74 370 000 SEK

-       Emission II kommer tillföra Bolaget 35 230 000 SEK

-       Totalt emissionsbelopp kommer uppgå till 109 600 000 SEK

-       Beräknad handelsstart tisdag den 9:e april 2013

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), nedan Bolaget, har kapitaliserats med totalt 109,6 Mkr genom utgivande av kapitalandelsbevis, uppdelat i två emissioner. Den första emissionen (Emission I) var riktad till en begränsad krets av professionella investerare och tillförde Bolaget ca 74,4 Mkr. Den andra emissionen, (Emission II) innebär att Bolaget kommer tillföras ytterligare ca 35,2 mkr. Spridningen i emissionerna uppgår till ca 630 st. investerare. Bolaget äger sedan den 1 november 2012 fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping som inrymmer butikslokaler, kontorslokaler, bostäder och vård- och utbildningslokaler. Utfallet av Emission II ger Bolaget möjlighet att göra kompletteringsförvärv inom ramarna för fastställda investeringskriterier. Den totala förvärvsvolymen kan komma att uppgå till ca 250 mkr.

Kapitalandelsbevisen kommer att upptas för handel vid NDX, en del av Nordic Growth Market NGM AB. Första handelsdag är beräknad till tisdagen den 9:e april 2013, under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

”Vi har tidigare erbjudit enbart professionella investerare möjligheten att investera i våra fastigheter. Den publika satsningen vi nu gjort innebär att vi kan tillhandahålla investeringsmöjligheter för alla typer av investerare. Vi är nöjda med utfallet av de två emissionerna och tacksamma över den positiva respons vi fått i mötet med nya kunder. Samtidigt vill vi välkomna gamla som nya investerare. Estea ser positivt på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och ser goda investeringsmöjligheter även för framtida satsningar, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

Emissionen i korthet

Teckning av kapitalandelsbevis har skett till nominellt belopp om 10 000 kronor per kapitalandelsbevis. Kapitalandelsbevisen löper med en fastställd årlig ränta om 6,25 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Kapitalandelsbevisen har en maximal löptid till och med 2019-12-31. Löptiden kan komma att bli kortare. Vid löptidens slut skall Kapitalandelsbevisen återbetalas av Bolaget. Beloppet för återbetalning är kopplat till Bolagets (inkl. dess dotterbolag) sammanlagda resultat under resultattiden (såsom definierat i Allmänna Villkor för Kapitalandelslånet) och kan således bli både högre och lägre än ursprungligen inbetalat teckningsbelopp.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.