Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) genomför en tredje emission upp till fullt låneprogram om 150 miljoner kronor.

Datum: 2013-09-09
Release: 2013-09-09


  
Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) (nedan ”Bolaget”) genomför Emission III och emitterar Kapitalandelsbevis om maximalt ca 40,4 Mkr upp till fullt låneprogram om 150 Mkr. Tidigare emitterade Kapitalandelsbevis om 109,6 Mkr handlas sedan den 9 april 2013 på Nordic Derivatives Exchange (NDX).

  • Erbjudandet avser den tredje emissionen av Kapitalandelsbevis som Bolaget genomför.
  • Emissionen omfattar maximalt 4 040 st. nya Kapitalandelsbevis.
  • Totalt teckningsbelopp uppgår till maximalt 40,4 Mkr.
  • Teckning sker till nominellt belopp om 10 000 kronor per Kapitalandelsbevis.
  • Teckningstiden pågår från 2013-09-10 till 2013-10-07.

Bakgrund
Estea AB är ett fastighets- och förvaltningsbolag som har varit verksamt sedan år 2002. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag äga och förvalta kommersiella fastigheter i Sverige. Affärsmodellen innebär att Estea AB, på eget initiativ och genom uppdragsavtal, arrangerar olika fastighetsinvesteringar där externa investerare erbjuds möjlighet att delta. Totalt har Estea AB genomfört och arrangerat fastighetsinvesteringar för över 2 miljarder kronor, med inriktning mot kommersiella fastigheter, primärt inom kontor, lager, logistik och industri. Bland Estea AB:s externa investerare finns stiftelser, företag, mindre institutioner och privata investerare.
   Under oktober 2012 etablerades Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) som är ett helägt dotterbolag till Estea AB. Bolaget, vars verksamhet är separerad från den övriga verksamheten inom Estea AB, har som ändamål att förvärva, äga och förvalta kommersiella fastigheter. Bolaget har kapitaliserats genom utgivande av Kapitalandelsbevis i två tidigare emissioner; Emission I och Emission II, där Bolaget tillfördes 109,6 miljoner kronor från externa investerare. Bolaget har, med de medel som tillfördes i de två emissionerna och i enlighet med fastställda investeringskriterier, förvärvat två fastigheter. Per 30 juni 2013 uppgår fastigheternas totala uthyrningsbara yta till ca 22 000 kvm och den kontrakterade totala årshyresintäkten uppgår till ca 25 miljoner kronor.

Den 23 augusti 2013 beslutade extra bolagsstämma och styrelsen i Bolaget att emittera Kapitalandelslånet om ytterligare maximalt 40 400 000 kronor. Kapitalandelslånet, ISIN SE0004867331, är uppdelat i 4 040 st. kapitalandelsbevis om nominellt 10 000 kronor per Kapitalandelsbevis.

Motiv
Estea ser fortsatt mycket intressanta förvärvsmöjligheter på den Svenska fastighetsmarknaden och har för avsikt att utöka den befintliga fastighetsportföljen i Bolaget genom ytterligare fastighetsförvärv. Det kapital som tecknas under Erbjudandet avses användas av Bolaget för att förvärva ytterligare 1–2 fastigheter enligt de investeringskriterier och avkastningskrav som framgår av Prospektet. Vid en normal marknad har Bolaget en förvärvskapacitet på ytterligare ca 100 miljoner kronor, förutsatt fulltecknat erbjudande i Emission III.

Information
Nyemitterade Kapitalandelsbevisen upptas till handel på NDX vecka 42 eller 43, 2013.
Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen per den 6 september 2013.
I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare. Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX. CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

Prospekt
Prospekt och anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida:
www.estea.se samt på Avanza Banks hemsida: www.avanzabank.se. Den som är depåkund hos Avanza Bank kan anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Tryckt prospekt kan erhållas från Estea eller Avanza.

Teckningsperiod:                                                        2013-09-10 -- 2013-10-07
Likviddag:                                                                     2013-10-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 0709-14 53 44,
leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvaltar och äger fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.

Taggar:

Om oss

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Dokument & länkar