Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Årsredovisning 2016

Report this content

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • Hyresintäkterna ökade till 68,7 miljoner kronor (60,8 miljoner kronor föregående år), en ökning med 13 procent.
  • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 32,2 (179,8) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
  • Driftnettot förbättrades med 5,0 miljoner kronor till 58,8 (53,8) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 10,3 (7,4) miljoner kronor.
  • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 54,3 (3,1) miljoner kronor.
  • Omvärderingar av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -12,7 (-40,9) miljoner kronor och omvärdering av derivat har påverkat resultatet med - (0,7) miljoner kronor.
  • Årets totalresultat uppgick till 0,6 (17,0) miljoner kronor.
  • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 10,5 (7,3) miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 994,0 (958,7) miljoner kronor.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i MSEK 2016 2015  2014 
Hyresintäkter 68,7  60,8  56,0 
Driftnetto 58,8 53,8 50,9
Förvaltningsresultat 10,3 7,4 3,0
Årets totalresultat 0,6 17,0 3,5
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 994,0 958,7 724,6
Kapitalandelslån 344,3 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 446,0 429,9 290,1
Eget kapital 22,3 21,7 4,7
Balansomslutning 1 018,2 992,2 785,3
Nyckeltal i % (för definitioner se sid 49)
Ekonomisk uthyrningsgrad 89 91 84
Överskottsgrad 86 89 91
Direktavkastning 5,9 6,0 7,0
Medelränta kreditinstitut 1,82 1,68 2,85
Räntetäckningsgrad, justerad 2,7 2,6 2,1
Belåningsgrad 61,2 61,7 62,4
Soliditet, justerad 36,0 35,6 37,6
Ränta kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00
Ränta obligationslån, % 6,00 6,00 6,00
NAV-värde, % 123,3 119,6 103,2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget har efter verksamhetsårets utgång ingått avtal om att avyttra dotterbolagen Estea Telfern 2 AB, Estea Broby 1:5 AB, Estea Broby 1:6 AB och Estea Grönsta 2:49 AB med tillhörande fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 617 miljoner kronor. Frånträdet var den 3 april 2017.

KOMMENTAR:

”Som vi meddelade under september har vi inlett en process för att avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. Bolaget har efter verksamhetsårets utgång ingått avtal om att avyttra dotterbolagen Estea Telfern 2 AB, Estea Broby 1:5 AB, Estea Broby 1:6 AB och Estea Grönsta 2:49 AB med tillhörande fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 617 miljoner kronor. Frånträdet skedde 3 april 2017. Resterande fastigheters försäljningsprocess fortskrider och vår yttersta målsättning är att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till försäljningspris, köpare och affärsstruktur. En eventuell försäljning av resterande fastigheter och tidsplan kommer att kommuniceras så snart vi kommit längre.
Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: