Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2014

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • Hyresintäkterna för perioden januari-december 2014 uppgick till 56,0 (0,8) miljoner kronor (jämförelsetal för föregående år avser verksamhet för perioden 27 december-31 december).
  • Driftnettot uppgick till 50,9 (0,8) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3,0 (-) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,5 (0,2) miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 724,6 (713,0) miljoner kronor.
  • Finansinspektionen har per den 24 oktober 2014 godkänt och registrerat Estea Logistic Properties 5 AB (publ) inlämnade prospekt för kapitalandelsbevis och obligationslån. Baserat på Finansinspektionens beslut har Nasdaq OMX godkänt Estea Logistic Properties 5 AB (publ) som emittent och beslutat om upptagande av kapitalandelsbevis och obligationslån till handel från och med 31 oktober 2014.
  • Bolaget har i slutet av år 2013 och början av år 2014 upptagit totalt 445,0 miljoner kronor i lån varav kapitalandelslån 283,0 miljoner kronor och obligationslån 162,0 miljoner kronor.

Rapporten i sammandrag

Belopp i MSEK 2014
oktober-december
2014
januari-december
2013
*
november-december
Hyresintäkter 13,1 56,0 0,8
Driftnetto 11,7 50,9 0,8
Förvaltningsresultat -0,1 3,0 -
Resultat efter skatt 2,9 3,5 0,2
Förvaltningsfastigheter 724,6 724,6 713,0
Kapitalandelslån 290,7 290,7 276,0
Obligationslån 162,0 162,0 104,0
Banklån 290,0 290,0 347,2
Balansomslutning 785,0 785,0 774,4
Nyckeltal
Överskottsgrad, % 89 91 96
Soliditet, justerad, % 37,6 37,6 35,8
Belåningsgrad, % 40,0 40,0 48,7
Ränta kapitalandelslån, % 7,0 7,0 7,0
Direktavkastning*, % 6,4 7,0 7,8
  • Bolagets verksamhet startades 27 december 2013 genom förvärv av sju fastigheter till ett sammanlagt värde om 713,0 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: