Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2015

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

Räkenskapsåret 2015

 • Hyresintäkterna för perioden januari-december 2015 ökade med 8 procent till 60,8 miljoner kronor (56,0 miljoner kronor föregående år).
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 179,8 (2,1) miljoner kronor i nya och befintliga fastigheter.
 • Driftnettot förbättrades under året till 53,8 (50,9) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 141 procent till 7,4 (3,0) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 54,3 (9,5) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -40,9 (-7,7) miljoner kronor och omvärdering av derivat har påverkat resultatet med 0,7 (-0,1) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 17,0 (3,5) miljoner kronor.
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 7,3 (7,8) miljoner kronor.

Oktober-december 2015

 • Hyresintäkterna för perioden oktober-december 2015 ökade med 28 procent till 16,8 miljoner kronor (13,1 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Driftnettot förbättrades under perioden till 14,7 (11,7) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,9 (-0,1) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 24,2 (9,7) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -17,5 (-5,8) miljoner kronor och omvärdering av derivat har påverkat resultatet med 0,2 (0,1) miljoner kronor.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,5 (2,9) miljoner kronor.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 2,6 (-0,8) miljoner kronor.
 • Under perioden har inga förvärv skett. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 0,5 (-) miljoner kronor.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2015
januari-december
2014
januari-december
2015
oktober-december
2014
oktober-december
Hyresintäkter 60,8 56,0 16,8 13,1
Driftnetto 53,8 50,9 14,7 11,7
Förvaltningsresultat 7,4 3,0 2,9 -0,1
Resultat efter skatt 17,0 3,5 8,5 2,9
Fastigheter, marknadsvärde 958,7 724,6 958,7 724,6
Kapitalandelslån 331,6 290,7 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0 162,0
Banklån 429,9 290,0 429,9 290,0
Balansomslutning 992,2 785,3 992,2 785,3
          
Nyckeltal        
Direktavkastning, % 6,0 7,0 6,1 6,4
NAV-värde, % 119,6 103,2 119,6 103,2
Soliditet, justerad, % 35,6 37,6 35,6 37,6
Belåningsgrad, % 61,7 62,4 61,7 62,4
Ränta kapitalandelslån, % 7,0 7,0 7,0 7,0
Ränta, obligationslån, % 6,0 6,0 6,0 6,0
Medelränta, kreditinstitut % 1,68 2,85 1,68 2,85

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har ett 10-årigt hyresavtal tecknats med Zoo Support Scandinavia AB omfattande totalt 14 450 kvm med inflyttning i etapper med start 1 maj 2016. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 67 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: