Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 68,7 miljoner kronor (60,8 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot förbättrades med 5,0 miljoner kronor till 58,8 (53,8) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,3 (7,4) miljoner kronor vilket är en ökning med 39 procent. 
 • Periodens totalresultat var 0,6 (17,0) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 10,5 (7,3) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 3,1 (54,3) miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 32,2 (-) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.  
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 994,0 miljoner kronor (958,7 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 344,3 miljoner kronor (331,6 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -12,7 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde. 
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 123,3 procent (119,6 procent vid utgången av föregående år).

            RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
jan-dec
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 68,7 60,8 56,0 
Driftnetto 58,8 53,8 50,9
Förvaltningsresultat 10,3 7,4 3,0
Totalresultat 0,6 17,0 3,5
Förvaltningsfastigheter 994,0 958,7 724,6
Kapitalandelslån 344,3 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 446,0 429,9 290,1
Eget kapital 22,3 21,7 4,7
Balansomslutning 1 018,2 992,2 785,3

Nyckeltal i %
 
Ekonomisk uthyrningsgrad 89 91 84
Överskottsgrad 86 89 91
Direktavkastning 5,9 6,0 7,0
Medelränta kreditinstitut 1,82 1,68 2,85
Belåningsgrad 61,2 61,7 62,4
Justerad soliditet 36,0 35,6 37,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 123,3 119,6 103,2

        VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

”Verksamhetsåret 2016 har utvecklats i fortsatt positiv riktning med ökade hyresintäkter, förbättrat driftnetto och förvaltningsresultat. Under året har vi genomfört flera nyuthyrningar samt vidtagit nödvändiga anpassningsarbeten. Koncernens fastighetsportfölj utgör nu en väl samlad förvaltningsenhet bestående av fastigheter i teknisk bra standard med starka och långfristiga kassaflöden. Som vi meddelade under september har vi även inlett en process för att avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. Bakomliggande avgörande faktorer är bl.a. en fortsatt hög marknadsaktivitet och stort intresse inom logistiksegmentet samt att koncernens fastigheter, genom det utvecklings- och förädlingsarbetet som vi genomfört, utgör en intressant investeringsportfölj för ett flertal potentiella köpare.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se  

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: