Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport jan - jun 2017

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 27,2 miljoner kronor (33,2 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 20,1 (28,6) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var -2,8 (4,6) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat uppgick till 5,1 (0,1) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5,3 (4,8) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 1,8 (0,9) miljoner kronor.
 • I början av april avyttrade koncernen fyra fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 617,0 miljoner kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 10,3 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.
 • Koncernen har under perioden investerat 2,1 (7,6) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 389,9 miljoner kronor (994,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Koncernen har ingått avtal om att avyttra fastigheten Caproni 1 i Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 42,5 MSEK. Frånträde är planerat till 29 september 2017.
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 348,6 miljoner kronor (344,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -4,3 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • Koncernens obligationslån återbetalades 9 maj 2017 i sin helhet i förtid. Återbetalning skedde till 101 procent av nominellt 162,0 MSEK. 
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 126,0 procent (123,3 procent vid utgången av föregående år)

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2017 jan-jun 2016 jan-jun 2016 jan-dec  2015 jan-dec
Hyresintäkter 27,2 33,2 68,7 60,8
Driftnetto 20,1 28,6 58,8 53,8
Förvaltningsresultat  -2,8 4,6 10,3 7,4
Totalresultat 5,1 0,1 0,6 17,0
Förvaltningsfastigheter 389,9 983,4 994,0 958,7
Kapitalandelslån 348,6 337,1 344,3 331,6
Obligationslån - 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 175,3 446,1 446,0 429,9
Eget kapital 27,4 21,8 22,3 21,7
Balansomslutning 569,2 1 013,4 1 018,2 992,2
         
Nyckeltal i % (för definition se sid 22-24)         
Ekonomisk uthyrningsgrad 95 88 89 91
Överskottsgrad 74 86 86 89
Direktavkastning 6,8 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 2,00 1,88 1,82 1,68
Belåningsgrad 45,0 61,8 61,2 61,7
Justerad soliditet 66,1 35,4 36,0 35,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån - 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 126,0 121,2 123,3 119,6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter periodens utgång har ett 7-årigt hyresavtal tecknats med Convini AB omfattande totalt 1 500 kvm i fastigheten Högsbo 26:6 med inflyttning 1 december 2017. Det totala kontraktsvärdet uppgår till ca 12,0 MSEK.

KOMMENTAR:

”Som vi meddelade under september 2016 har vi inlett en process för att avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. I början av april 2017 avyttrades, som ett första steg, fastigheterna Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 och Telfern 2 till Prologis. Under juni månad kommunicerade vi även försäljning av fastigheten Caproni 1 i Nyköping till Green Park AB, försäljningspriset är i linje med senaste värdering. Så snart vi kommit längre i pågående försäljningsprocesser gällande kvarvarande portfölj meddelas marknaden.

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: