Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport jan - mar 2017

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 17,4 miljoner kronor (17,0 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 13,5 miljoner kronor (14,5) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1,2 (2,9) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -1,7 (-4,1) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,2 (4,0) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med mindre än 0,1 (-2,3) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 2,1 (7,6) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.  
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 996,1 miljoner kronor (994,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 347,7 miljoner kronor (344,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -3,4 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 123,8 procent (123,3 procent vid utgången av föregående år). 

 
RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2017
jan-mar
2016
jan-mar
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 17,4 17,0 68,7 60,8
Driftnetto 13,5 14,5 58,8 53,8
Förvaltningsresultat 1,2 2,9 10,3 7,4
Totalresultat -1,7 -4,1 0,6 17,0
Förvaltningsfastigheter 996,1 964,0 994,0 958,7
Kapitalandelslån 347,7 337,5 344,3 331,6
Obligationslån 162,2 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 453,1 428,5 446,0 429,9
Eget kapital 20,6 17,6 22,3 21,7
Balansomslutning 1 028,9 998,2 1 018,2 992,2
 
Nyckeltal i % (för definition se sid 22-24)
Ekonomisk uthyrningsgrad 90 90 89 91
Överskottsgrad 77 86 86 89
Direktavkastning 5,8 6,4 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,92 1,90 1,82 1,68
Belåningsgrad 61,8 61,2 61,2 61,7
Justerad soliditet 35,8 35,6 36,0 35,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån 6,00 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 123,8 120,1 123,3 119,6

  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har efter periodens utgång avyttrat dotterbolagen Estea Telfern 2 AB, Estea Broby 1:5 AB, Estea Broby 1:6 AB och Estea Grönsta 2:49 AB med tillhörande fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 617 miljoner kronor. Frånträdet var den 3 april 2017.
 • Bolaget har efter periodens utgång tagit beslut om att förtidslösa bolagets obligationslån Återbetalningen av obligationslånet, som nominellt uppgick till 162 MSEK, skedde den 9 maj 2017 och löstes med 101 procent av nominellt värde. 

 
KOMMENTAR:

”Som vi meddelade under september har vi inlett en process för att avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. I början av april 2017 avyttrades, som ett första steg, fastigheterna Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 och Telfern 2 till Prologis. Försäljningspriset, före transaktionsomkostnader, uppgick till 617 MSEK. Vi är mycket nöjda med uppnått försäljningspris och det är glädjande att en väletablerad och internationellt erkänd aktör som Prologis valt att ta över ägandet och den fortsatta förvaltningen. Kvarvarande fastighetsportfölj omfattar en uthyrningsbar yta om 45.924 kvm med kontrakterade hyror om ca 27,5 MSEK exkl. tillägg på årsbasis. Den genomsnittliga hyresdurationen uppgår till 2,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till ca 97% och för att optimera driftnetto och därmed försäljningspris jobbar vi vidare med uthyrning av vakanta lokaler. Så snart vi kommit längre i pågående försäljningsprocesser gällande kvarvarande portfölj meddelas marknaden.

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: