Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport jan - sep 2017

Report this content

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 35,0 miljoner kronor (50,6 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 26,9 (43,9) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var -3,3 (7,9) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -0,8 (0,2) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5,1 (8,2) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -10,1 (1,1) miljoner kronor.
 • Under perioden har koncernen avyttrat fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 659,5 miljoner kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 3,3 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.
 • Koncernen har under perioden investerat 0,8 (33,2) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.   
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 335,0 miljoner kronor (994,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år). 
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 334,9 miljoner kronor (344,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen minskade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med 9,4 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.  
 • Koncernens obligationslån återbetalades 9 maj 2017 i sin helhet i förtid. Återbetalning skedde till 101 procent av nominellt 162,0 MSEK. 
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 120,5 procent (123,3 procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2017
jan-sep
2016
jan-sep
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 35,0 50,6 68,7 60,8
Driftnetto 26,9 43,9 58,8 53,8
Förvaltningsresultat -3,3 7,9 10,3 7,4
Totalresultat -0,8 0,2 0,6 17,0
Förvaltningsfastigheter 335,0 993,0 994,0 958,7
Kapitalandelslån 334,9 340,3 344,3 331,6
Obligationslån - 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 146,1 444,2 446,0 429,9
Eget kapital 21,5 21,9 22,3 21,7
Balansomslutning 517,7 1 015,8 1 018,2 992,2
 
Nyckeltal i %   91
Ekonomisk uthyrningsgrad 92 88 89 91
Överskottsgrad 77 87 86 89
Direktavkastning 6,4 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,97 1,85 1,82 1,68
Belåningsgrad 43,6 61,0 61,2 61,7
Justerad soliditet 68,9 35,7 36,0 35,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån - 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 120,5 122,1 123,3 119,6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har efter periodens utgång fattat beslut om en förtida delåterbetalning av bolagets kapitalandelslån. Återbetalningen kommer att ske genom en delåterbetalning om 50 procent av nominellt belopp om 283,0 MSEK och erläggas i samband med nästa ränteutbetalning den 5 januari 2018. Det nominella värdet för varje kapitalandelsbevis kommer, efter att den förtida delåterbetalningen genomförts, att uppgå till 500 000 kronor.

KOMMENTAR:

Den pågående försäljningsprocessen gör att koncernens likvida medel ökar i takt med att fastigheter avyttras. Koncernens kassa och bankmedel uppgår vid periodens utgång till 161,8 MSEK och samtidigt har koncernens belåningsgrad sjunkit till 43,6 procent, att jämföra med 61,2% vid ingången av året. Då avsikten är att resterande fastigheter skall avyttras, samt att inga nya fastigheter skall förvärvas, har koncernen inte behov av denna omfattning av likvida medel i den löpande verksamheten. Styrelsen har därför, efter periodens utgång, fattat beslut om en förtida delåterbetalning av det av moderbolaget emitterade kapitalandelslånet. Återbetalningen kommer att uppgå till 50 procent av kapitalandelslånets nominella belopp om 283,0 MSEK, det vill säga 141,5 MSEK. Delåterbetalningen kommer att ske i samband med nästa ränteutbetalning den 5 januari 2018. Slutlig återbetalning av kapitalandelslånet, inklusive eventuella värdejusteringar, kommer att ske i anslutning till att koncernens kvarvarande fastigheter har avyttrats.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: