Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2015

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) (Estea) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter

  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 27,7 miljoner kronor (30,1 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot var 24,5 (27,9) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet minskade till 1,9 (4,0) miljoner kronor.
  • Värdet på koncernens fastighetsportfölj ökade under perioden med 179,4 miljoner kronor (2,0 miljoner kronor för perioden januari-juni 2014) varav förvärv var 179,2 (1,8) miljoner kronor, övriga fastighetsinvesteringar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor och orealiserade värdeförändringar var 0,2 (-) miljoner kronor.
  • Värdet på koncernens kapitalandelslån ökade till 291,5 (290,7) miljoner kronor och skulden i koncernens derivat minskade med 0,2 (-) miljoner kronor till 0,4 (0,6) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,0) miljoner kronor.
  • De 30 april förvärvades och tillträddes fastigheterna Högsbo 26:6 och Kobbegården 6:249.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 904,0 miljoner kronor (724,6 miljoner kronor per 31 december 2014).

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2015januari-juni 2014januari-juni 2014januari-december
Hyresintäkter 27,7 30,1 56,0
Driftnetto 24,5 27,9 50,9
Förvaltningsresultat 1,9 4,0 3,0
Resultat efter skatt 1,1 1,0 3,5
Fastigheter, marknadsvärde 904,0 715,0 724,6
Kapitalandelslån, marknadsvärde 291,5 285,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0
Direktavkastning, % 6,4 7,8 7,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kommentar:

”Den löpande förvaltningen av koncernens fastigheter fortlöper enligt plan. Det finns inom beståndet ett flertal förädlingsmöjligheter, genom exempelvis om- och tillbyggnationer, vilka löpande utvärderas. Per 2015-04-30 tillträddes fastigheterna Högsbo 26:6 och Kobbegården 6:249 i Göteborg vilka tillsammans beräknas generera en total årlig hyresintäkt om ca 15,3 MSEK. De förvärvade fastigheterna har under perioden bidragit med 2,4 MSEK i hyresintäkter, varför den fulla intäktsökningen i jämförelse med tidigare kvartal först uppstår under det tredje kvartalet. Förvärvet av fastigheterna i Göteborg innebär att koncernens fastighetsportföljd vid periodens utgång innefattar nio lager- och logistikfastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 119 000 kvm”

Säger Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital Markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: