Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2016

Report this content

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 33,2 miljoner kronor (27,7 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot ökade med 4,1 miljoner kronor till 28,6 (24,5) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet förbättrades till 4,6 (1,9) miljoner kronor.
  • Periodens totalresultat var 0,1 (1,1) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,8 (2,0) miljoner kronor.
  • Koncernen har under verksamhetsåret, i ombyggnationer för hyresgäster, investerat 23,8 (-) miljoner kronor i koncernens fastigheter.
  • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 983,4 miljoner kronor (958,7 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 337,1 miljoner kronor (331,6 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -5,4 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 121,2 procent (119,6 procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
jan-mar
2015
jan-mar
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 17,0 12,7 60,8 56,0 
Driftnetto 14,5 11,1 53,8 50,9
Förvaltningsresultat 2,9 -0,2 7,4 3,0
Totalresultat -4,1 -0,1 17,0 3,5
Fastigheter, marknadsvärde 964,0 724,6 958,7 724,6
Kapitalandelslån 337,5 290,8 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 428,5 288,8 429,9 290,1
Balansomslutning 998,2 782,7 992,2 785,3
Nyckeltal i % (för definition se sid 21)
Överskottsgrad 86 88 89 91
Direktavkastning 6,4 6,6 6,0 7,0
Medelränta kreditinstitut 1,90 2,49 1,68 2,85
Belåningsgrad 61,2 62,2 61,7 62,4
Justerad soliditet 35,6 37,7 35,6 37,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån 6,00 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 120,1 103,2 119,6 103,2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

”Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppgick till 983,4 MSEK, vilket är en ökning med 24,7 MSEK sedan årsskiftet. Ökningen är dels en effekt av att marknadsvärdet på fastighetsportföljen har ökat generellt, och dels en uppvärdering av den tidigare projektfastigheten Grönsta 2:49 då vi under våren genomfört omfattande nyuthyrning. Fastighetsportföljen omfattar totalt nio fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 119 000 kvm.

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

 
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: