Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari – mars 2015

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) (Estea) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter

  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 12,7 miljoner kronor (15,1 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot var 11,1 (14,0) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet minskade till -0,2 (2,3) miljoner kronor.
  • Värdeförändringar på fastigheter var oförändrat jämfört med utgången av föregående år (0,2 miljoner kronor för perioden januari-mars 2014). Värdeförändring på kapitalandelslånet uppgick till -0,1 (-2,0) miljoner kronor och på derivat till 0,1 (-0,1) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,1 (0,3) miljoner kronor.
  • Fastigheternas marknadsvärde vid periodens slut uppgick till 724,6 (724,6 per 31 december 2014) miljoner kronor.
  • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 290,8 (290,7) miljoner kronor.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2015
januari-mars
2014
januari-mars
2014
januari-december
Hyresintäkter 12,7 15,1 56,0
Driftnetto 11,1 14,0 50,9
Förvaltningsresultat -0,2 2,3 3,0
Resultat efter skatt -0,2 0,3 3,5
Fastigheter, marknadsvärde 724,6 715,0 724,6
Kapitalandelslån, marknadsvärde 290,8 285,0 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0
Direktavkastning, % 6,6 7,9 7,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Efter periodens utgång har koncernen förvärvat och tillträtt två fastigheter belägna i Högsbo industriområde söder om Göteborg. Fastigheternas totala uthyrningsbara area uppgår till 13 875 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda. Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till drygt 15,0 MSEK.

Kommentar:

”Koncernens fastighetsportfölj innefattar under perioden sju lager- och logistikfastigheter, samtliga belägna i väl etablerade logistiklägen. Efter rapportperiodens utgång har portföljen utökats med ytterligare två fastigheter belägna i Göteborg. Förvärven innebär att fastighetsportföljen diversifieras ytterligare, både geografiskt och intäktsmässigt. Vid rapportperiodens utgång uppgick fastighetsportföljens totala uthyrningsbara yta till ca 105 000 kvm, vilken efter periodens utgång har utökats med ca 14 000 kvm till ca 119 000 kvm.”

Säger Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital Markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

  
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.


Taggar: