Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2016

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter. 
 

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 50,6 miljoner kronor (44,0 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot förbättrades med 4,8 miljoner kronor till 43,9 (39,1) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7,9 (4,4) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var 0,2 (8,5) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 8,2 (4,6) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 1,1 (30,1) miljoner kronor 
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 33,2 (-) miljoner kronor i ombyggnationer för hyresgäster.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 993,0 miljoner kronor (958,7 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 340,3 miljoner kronor (331,6 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet, jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -8,7 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 122,1 procent (119,6 procent vid utgången av föregående år).

   RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016
jan-sep
2015
jan-sep
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 50,6 44,0 60,8 56,0 
Driftnetto 43,9 39,1 53,8 50,9
Förvaltningsresultat 7,9 4,4 7,4 3,0
Totalresultat 0,2 8,5 17,0 3,5
Förvaltningsfastigheter 993,0 934,0 958,7 724,6
Kapitalandelslån 340,3 314,0 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 444,2 431,9 429,9 290,1
Eget kapital 21,9 13,2 21,7 4,7
Balansomslutning  1 015,8 969,3 992,2 785,3
   
Nyckeltal i % (för definition se sid 22-24)    
Ekonomisk uthyrningsgrad 88 87 91 84
Överskottsgrad 87 89 89 91
Direktavkastning 5,9 6,2 6,0 7,0
Medelränta kreditinstitut 1,85 1,89 1,68 2,85
Belåningsgrad 61,0 63,6 61,7 62,4
Justerad soliditet 35,7 33,8 35,6 37,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån 6,00 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 122,1 112,2 119,6 103,2

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  KOMMENTAR:

”Hyresintäkterna var för perioden 50,6 MSEK vilket är en ökning med 6,6 MSEK jämfört med samma period 2015. De ökade hyresintäkterna är en effekt av att fastigheterna Högsbo 26:6 och Kobbegården 6:249 (som förvärvades 30 april 2015) ingår i koncernen under hela perioden.  Effekten syns i bl.a. driftnettot som ökat till 43,9 MSEK (39,1 MSEK) samt att förvaltningsresultatet förbättrades till 7,9 MSEK (4,4 MSEK). Marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppgick till 993,0 MSEK, vilket är en ökning med 59,0 MSEK jämfört med samma period 2015. Ökningen är dels en effekt av att marknadsvärdet på fastighetsportföljen har ökat generellt, och dels en uppvärdering av den tidigare projektfastigheten Grönsta 2:49 då vi under våren genomfört omfattande nyuthyrning.”

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se  
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se


Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: