Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Förtida delåterbetalning av nominellt belopp och avnotering av kapitalandelsbevis

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 (”Bolaget”), har vid styrelsemöte den 8 juni 2018 beslutat om en förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN SE0005569662 (”Kapitalandelslånet”), nominella belopp.

Som ett led i den fortsatta avvecklingen av Bolaget och efter avtalad försäljning av bolagets sista fastighet, har processen för slutlig återbetalning har påbörjats, varav styrelsen beslutade om en förtida delåterbetalning av nominellt investerat belopp, enlighet nedan:

  • Förtida delåterbetalning av Kapitalandelslånet nominella belopp ska ske den 5 juli 2018 på ordinarie ränteutbetalningsdag.
  • Avstämningsdag ska vara den 28 juni 2018. Återbetalningen ska göras till den som på denna dag är registrerad som innehavare av ett eller flera kapitalandelsbevis hos Euroclear Sweden AB och således även berättigade till låntagarkoncernens resultat (såsom definierat i de allmänna villkoren) vid slutlig återbetalning.
  • Delåterbetalningen ska ske genom minskning av kapitalandelsbevisens nominella belopp, och kommer uppgå till 114 999 kronor, varefter det nominella beloppet per kapitalandelsbevis efter återbetalningen uppgår till 1 krona.
  • Begära om avnotering av kapitalandelsbevisen under Kapitalandelslånet hos Nasdaq OMX Stockholm AB med sista handelsdag den 26 juni 2018, vilket innebär att ingen handel kommer att kunna ske efter denna dag.
  • Slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet, inklusive låntagarkoncernens resultat, ska ske så snart det finns ett av revisorn granskat slutgiltigt resultat. Vinsten per kapitalandelsbevis och tid för slutlig återbetalning kommuniceras så snart som möjligt.

KOMMENTAR

”Vi delåterbetalar Kapitalandelslånet en tredje gång som ett led i den förtida avyttringen av Bolagets fastigheter. På nästa ordinarie ränteutbetalningsdag återbetalar vi allt utom en krona av nominellt belopp per kapitalandelsbevis. Därefter är vår ambition att påskynda fastställande av det slutliga resultatet med efterföljande slutlig återbetalning, inklusive vinster säger Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar