Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Förtida delåterbetalning Nr. 2

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter. Under styrelsemöte den 21 februari 2018 i Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 (”Bolaget”), togs beslut om ytterligare en förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN SE0005569662 (”Kapitalandelslånet”).

Det totala utestående lånebeloppet under Kapitalandelslånet uppgår (före den förtida delåterbetalningen) till 141 500 000 kronor, fördelat på ett nominellt värde om 500 000 kronor per kapitalandelsbevis. Den andra förtida delåterbetalningen av Kapitalandelslånet (”Delåterbetalningen”) kommer att ske genom en delåterbetalning om sjuttiosju (77) procent av det totala utestående lånebeloppet och minskar kapitalandelsbevisens nominella värde i motsvarande grad. Delåterbetalningen innebär således att varje kapitalandelsbevis kommer att återbetalas med 385 000 kronor och att det nominella värdet för varje kapitalandelsbevis, efter Delåterbetalningen, kommer att uppgå till 115 000 kronor, vilket löper med årlig ränta om sju (7,0) procent likt tidigare. Delåterbetalningen kommer att ske i samband med ordinarie räntebetalningsdag den 5 april 2018 (”Delåterbetalningsdagen”). På Delåterbetalningsdagen kommer också upplupen ränta, beräknat på det nominella värdet innan Delåterbetalningen (500 000 kronor), från den senaste räntebetalningsdagen till och med Delåterbetalningsdagen att utbetalas. Delåterbetalningen kommer att göras till kapitalandelsbevisinnehavare som på avstämningsdagen den 27 mars 2018 är registrerade hos Euroclear Sweden AB som innehavare av kapitalandelsbevisen (”Långivarna”).

Beslutet om Delåterbetalningen påverkar inte Långivarnas rätt till låntagarkoncernens resultat vid slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet eller Långivarnas möjligheter till handel med kapitalandelsbevisen.

Delåterbetalningen sker utöver den tidigare genomförda delåterbetalningen om 500 000 kronor under Kapitalandelslånet som utbetalades till kapitalandelsbevisinnehavarna den 5 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar