Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Inlösen av obligation

Report this content

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter. Under styrelsemöte den 12 april 2017 i Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058, (”Bolaget”) togs beslut om frivillig förtida inlösen av Bolagets obligationslån ISIN SE0005569670 (”Obligationslånet”).

Återbetalningen av Obligationslånet kommer att ske den 9 maj 2017. Det totala utestående beloppet under Obligationslånet är 162 Mkr, beräknat på ett nominellt värde om 1 Mkr per obligation. Varje obligation kommer att återbetalas med ett belopp motsvarande 101,00 procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för återbetalningen, det vill säga 1 015 667 kr per obligation. Återbetalningen kommer att göras till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen den 2 maj 2017 är registrerade som innehavare av obligationerna. Sista dag för handel av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholms obligationslista är den 26 april 2017.  

Bolagets begäran om frivillig förtida inlösen av Bolagets Obligationslån är oåterkalleligt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar