Estea Logistic Properties 5 AB (publ) – Påminnelse om förtida delåterbetalning

Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 (”Bolaget”), är ett fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter. Bolaget beslutade den 23 november 2017 om förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ISIN SE0005569662 (”Kapitalandelslånet”).

Bolaget meddelade den 23 november 2017 att en förtida delåterbetalning av Kapitalandelslånet kommer att ske genom en delåterbetalning om 50 procent av det totala lånebeloppet om 283,0 MSEK och således minska kapitalandelsbevisens nominella belopp i motsvarande mån. Nominellt värde för varje utfärdat kapitalandelsbevis kommer, efter att den förtida delåterbetalningen genomförts, att uppgå till 500 000 kronor (innan delåterbetalning nominellt 1 000 000 kronor). Återbetalningen om 500 000 kronor per kapitalandelsbevis kommer att göras till kapitalandelsbevisinnehavare som på avstämningsdagen den 28 december 2017 är registrerade hos Euroclear Sweden AB som innehavare av kapitalandelsbevisen och erläggas i samband med nästa ordinarie räntebetalning den 5 januari 2018 (”Återbetalningsdagen”). Varje utfärdat kapitalandelsbevis kommer efter Återbetalningsdagen att löpa med en oförändrad årlig ränta på 7 % av nominellt belopp om 500 000 kronor. Återbetalningen påverkar inte kapitalandelsbevisinnehavarnas rätt till låntagarkoncernens resultat vid slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet.

Sista handelsdag med nominellt belopp om 1 000 000 kronor kommer att vara 22 december 2017 och första handelsdag med nominellt belopp om 500 000 kronor kommer således att vara den 27 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se
      

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
       

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar