Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Årsredovisning 2014

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

ÅRET I SAMMANDRAG

 • Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor (21,6 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot ökade med 71 procent till 23,6 (13,8) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet steg till 5,4 (-) miljoner kronor.
 • Värdeförändringar på kvarvarande fastigheter uppgick till -1,7 (2,0) miljoner kronor, på kapitalandelslånet till -1,4 (0,7) miljoner kronor och på derivat till -0,5 (-0,1) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 7,4 (2,3) miljoner kronor.
 • I januari avyttrades en mindre del av fastigheten Klädeshandlaren 15. Den avyttrade uthyrningsbara arean uppgick till 700 kvm. I slutet av året avyttrades fastigheten Rosersberg 11:94. Avyttringarna skedde till pris högre än värdering (realiserad värdeförändring 5,2 miljoner kronor).
 • I januari förvärvades fyra handelsfastigheter i Motala med en uthyrningsbar area om 8 300 kvadratmeter.
 • Koncernen har under perioden investerat 86,7 (97,9) miljoner kronor i fastigheter. Av investeringarna uppgick förvärv till 81,0 (95,7) miljoner kronor och investeringar i till- och ombyggnationer till 5,7 (2,3) miljoner kronor.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årets slut till 230,0 miljoner kronor (248,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 138,3 (136,9) miljoner kronor

Belopp i miljoner kronor 2014 2013
Sammandrag av resultaträkningen
Hyresintäkter 32,3 21,6
Driftnetto 23,6 13,8
Central administration -2,9 -2,2
Finansnetto -15,3 -11,6
Förvaltningsresultat 5,4 -
Värdeförändring fastighet 3,5 2,0
Värdeförändring finansiella instrument -1,9 0,6
Skatt                         0,4 -0,3
Årets totalresultat 7,4 2,3
Sammandrag av balansräkningen
Tillgångar
Förvaltningsfastigheter 230,0 248,0
Uppskjuten skattefordran 0,2 -
Omsättningstillgångar utöver kassa och bank 6,6 4,7
Kassa och bank 63,3 39,6
Skulder och eget kapital
Uppskjuten skatteskuld - 0,3
Kapitalandelslån 138,3 136,9
Derivat 0,6 0,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 130,7 137,0
Övriga kortfristiga skulder 18,9 13,9
Eget kapital 11,6 4,1
Balansomslutning 300,1 292,3
Nyckeltal (för definitioner se sid 39)
Direktavkastning, % 7,4 6,7
Överskottsgrad, % 73 64
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99 96
Justerad soliditet, % 49,9 48,2
Belåningsgrad, % 56,8 55,2
Räntetäckningsgrad, % 1,4 1,0
Medelränta banklån, % 3,79 3,76
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25

Väsentliga händelser efter perioden slut

 • Bolaget har efter periodens utgång förvärvat fastigheten Stockholm Vreten 12 i Västberga industriområde i södra Stockholm. Fastigheten omfattar 8 398 kvm uthyrningsbar area och har vid tillträdet en uthyrningsgrad på cirka 70,0 procent. Beräknade årliga hyresintäkterna uppgår till 7,9 MSEK.

Kommentar:

”Under året har koncernen förvärvat fyra detaljhandelsfastigheter i Motala samt genomfört två försäljningar. Dels försäljning av en mindre avstyckad bostadsdel av fastigheten i Nyköping och dels försäljningen av fastigheten i Rosersberg. Försäljningen av fastigheten i Rosersberg innebär att vi har möjligheter att genomföra kompletteringsförvärv till den kvarvarande fastighetsportföljen. Fastighetsportföljen har en genomsnittlig avtalsduration om cirka 3 år och genererar per utgången av rapportperioden en direktavkastning om 7,4 procent. Vi har byggt upp en intressant portfölj av fastigheter som vi hoppas och tror kommer kunna utvecklas väl framöver. Den höga aktiviteten i fastighetsmarknaden tillsammans med de låga marknadsräntorna ger oss goda förutsättningar att generera stabila kassaflöden.
David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: