Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Årsredovisning 2015

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

  • Hyresintäkterna ökade till 33,6 miljoner kronor (32,3 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot förbättrades med 1,4 till 25,0 (23,6) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 44 procent till 7,8 (5,4) miljoner kronor.
  • Värdeförändringar på koncernens fastigheter uppgick till 33,0 (3,5) miljoner kronor och på derivat till 0,6 (-0,5) miljoner kronor. Ingen värdeförändring har under året skett på kapitalandelslånet (föregående år -1,4 miljoner kronor).
  • Årets totalresultat uppgick till 32,6 (7,4) miljoner kronor.
  • I april förvärvades en fastighet i Stockholm och i juni förvärvades ytterligare två fastigheter i Motala. Koncernens totala uthyrningsbara area ökade med 14 076 kvm till 34 580 kvm.
  • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 170,5 (86,7) miljoner kronor i fastigheter. Av investeringarna uppgick förvärv till 159,1 (81,0) miljoner kronor. Investeringar i till- och ombyggnationer till 11,4 (5,7) miljoner kronor.
  • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årets slut till 433,5 miljoner kronor (230,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 138,3 (138,3) miljoner kronor

RAPPORTEN I SAMMANDRAG MSEK

Belopp i miljoner kronor 2015 2014
 
Sammandrag av resultaträkningen
 
Hyresintäkter
 
33,6 32,3
Driftnetto 25,0 23,6
 
Central administration -3,1 -2,9
Finansnetto -14,1 -15,3
Förvaltningsresultat 7,8 5,4
 
Värdeförändring fastighet 33,0 3,5
Värdeförändring finansiella instrument 0,6 -1,9
Skatt                         -8,8 0,4
Årets totalresultat 32,6 7,4
 
Sammandrag av balansräkningen
 
Tillgångar
Förvaltningsfastigheter 433,5 230,0
Uppskjuten skattefordran - 0,2
Omsättningstillgångar utöver kassa och bank 4,3 6,6
Kassa och bank 9,5 63,3
Summa tillgångar
447,3 300,1
 
Skulder och eget kapital
Eget kapital 43,6 11,6
Långfristiga skulder till kreditinstitut 140,3 -
Uppskjuten skatteskuld 8,6 -
Kapitalandelslån 138,3 138,3
Derivat - 0,6
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 93,0 130,7
Övriga kortfristiga skulder 23,5 18,9
Summa skulder och eget kapital 447,3 300,1
 
Nyckeltal (för definitioner se sid 45) 2015 2014
 
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 96 99
Överskottsgrad, % 75 73
Direktavkastning, % 6,5 7,4
Medelränta kreditinstitut, % 1,93 3,79
Räntetäckningsgrad, % 1,6 1,4
Belåningsgrad, % 53,8 56,8
Justerad soliditet, % 40,7 49,9
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25
NAV-värde, % 124,1 106,2
Marknadskurs, % 101,0 101,0

* Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen

 
KOMMENTAR:

”2015 var ett starkt år för Estea Sverigefastigheter 2 AB. Värdet på koncernens fastighetsportfölj ökade från 230,0 MSEK till 433,5 MSEK, där 33,0 MSEK är hänförligt till omvärderingar av fastigheter och 170,5 MSEK är hänförligt till fastighetsförvärv och fastighetsinvesteringar. Såväl resultat som kassaflöde har förstärkts under året som en effekt av bl.a. lägre räntor på koncernens banklån och en förbättrad driftsekonomi. Kompletteringsförvärven som genomfördes under året kommer att förstärka bolagets framtida kassaflöde och resultat. Samtliga fastigheter har god driftsekonomi, men samtidigt finns det potential för fortsatt utveckling och anpassning gentemot nya och befintliga hyresgäster. Detta förädlingsjobb kommer vi att fortsätta med under 2016.

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: