Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Årsredovisning 2016

Report this content

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna ökade till 37,3 miljoner kronor (33,6 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot förbättrades med 1,6 till 26,6 (25,0) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 9,8 (7,8) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -2,7 (33,0) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -26,0 (-) miljoner kronor.
 • Årets totalresultat uppgick till -14,6 (32,6) miljoner kronor.
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9,8 (7,8) miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 49,2 (170,5) miljoner kronor i nya och befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årets slut till 480,0 miljoner kronor (433,5 miljoner kronor vid utgången av föregående år). 
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 164,3 (138,3) miljoner kronor.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016 2015 2014 2013
Hyresintäkter 37,3  33,6  32,3  21,6 
Driftnetto 26,6 25,0 23,6 13,8
Förvaltningsresultat 9,8 7,8 5,4 -
Totalresultat -14,6 32,6 7,4 2,3
Förvaltningsfastigheter 480,0 433,5 230,0 248,0
Kapitalandelslån 164,3 138,3 138,3 136,9
Skulder till kreditinstitut 270,2 233,3 130,7 137,0
Eget kapital 29,0 43,6 11,6 4,1
Balansomslutning 494,8 447,3 300,1 292,3
Nyckeltal i % (för definition se sid 47)
Ekonomisk uthyrningsgrad 90 96 99 96
Överskottsgrad 71 75 73 64
Direktavkastning 6,0 6,5 7,4 6,7
Medelränta kreditinstitut 1,75 1,93 3,79 3,76
Belåningsgrad 56,3 53,8 56,8 55,2
Justerad soliditet 39,1 40,7 49,9 48,2
Ränta, kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 130,3 124,1 106,2 101,4
Marknadskurs 120,0 101,0 101,0 100,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter verksamhetsårets utgång har fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping avyttrats till ett underliggande fastighetsvärde om 190 miljoner kronor. Frånträdet skedde den 7 mars 2017.

KOMMENTAR:

”Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. Som ett första steg i denna process har vi efter periodens utgång ingått avtal om att avyttra fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 190 miljoner kronor. Uppnått försäljningspris är i linje med det i koncernen redovisade marknadsvärdet på fastigheten. Frånträde skedde den 7 mars 2017. Arbetet med försäljning av koncernens övriga fastigheter pågår och vår yttersta målsättning är att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till försäljningspris, köpare och affärsstruktur. Efter att koncernens samtliga fastigheter är avyttrade kommer det av moderbolaget emitterade kapitalandelslånet att återbetalas till dess långivare. Återbetalningsbeloppet för kapitalandelslånet är en funktion av slutligt uppnått försäljningspris för samtliga fastigheter och fastställs därför först när samtliga eventuella överlåtelser är genomförda. Kommande försäljningar samt tidplan för återbetalning av kapitalandelslånet kommer att kommuniceras så snart vi kommit längre in i försäljningsarbetet. 
David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se  
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: