Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Avyttrar logistikfastighet i Rosersberg.

Stockholm 16 december 2014 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), (nedan kallat Bolaget) avyttrar logistikfastigheten Rosersberg 11:94 om ca 9 300 kvm, belägen i Rosersbergs logistikområde strax norr om Stockholm. Köpare är Fastighets AB Brostaden och köpeskillingen uppgick till 104 Mkr, vilket överstiger bokfört värde med 7 mkr.

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) frånträder fastigheten den 16 december 2014.

”Försäljningen möjliggör en renodling av kvarvarande fastighetsportfölj och efter avyttringen har Bolaget ett investeringsutrymme om ca 150 MKR. Genom försäljning av logistikfastigheten Rosersberg 11:94 är Bolagets befintliga fastighetsportfölj fokuserad på centrum och handelsfastigheter. Vi ser fortsatta intressanta investeringsmöjligheter inom segmentet och avser att komplettera med en eller flera nya fastigheter till Bolagets portfölj”, säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB.

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel på NDX Börsen sedan den 9:e april 2013 under kortnamn ESTEA KAPBEVIS1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om Bolaget och dess fastigheter se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar