Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2014

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor (21,6 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot ökade med 71 procent till 23,6 (13,8) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet steg till 5,4 (-) miljoner kronor.
 • I januari avyttrades en mindre del av fastigheten Klädeshandlaren 15. Den avyttrade uthyrningsbara arean uppgick till 700 kvm. I slutet av året avyttrades fastigheten Rosersberg 11:94. Avyttringarna skedde till pris högre än värdering (realiserad värdeförändring 5,2 miljoner kronor).
 • Värdeförändringar på kvarvarande fastigheter uppgick till -1,7 (2,0) miljoner kronor, på kapitalandelslånet till -1,4 (0,7) miljoner kronor och på derivat till -0,5 (-0,1) miljoner kronor.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 7,4 (2,3) miljoner kronor.
 • I januari förvärvades fyra handelsfastigheter i Motala med en uthyrningsbar area om 8 300 kvadratmeter.
 • Koncernen har under perioden investerat 86,7 (97,9) miljoner kronor i fastigheter. Av investeringarna uppgick förvärv till 81,0 (95,7) miljoner kronor och investeringar i till- och ombyggnationer till 5,7 (2,2) miljoner kronor.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid årets slut till 230,0 miljoner kronor (248,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 138,3 (136,9) miljoner kronor.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG MSEK

2014
okt-dec
2013
okt-dec
2014
jan-dec
2013
jan-dec
Hyresintäkter 8,1 5,9 32,3 21,6
Driftnetto 6,0 3,5 23,6 13,8
Förvaltningsresultat 1,6 -0,8 5,4 -
Resultat efter skatt 4,8 -0,7 7,4 2,3
Förvaltningsfastigheter 230,0 248,0 230,0 248,0
Kapitalandelslån 138,3 136,9 138,3 136,9
Banklån 130,7 137,0 130,7 137,0
Balansomslutning 300,1 292,3 300,1 292,3
Nyckeltal
Överskottsgrad, % 75 60 73 64
Soliditet, justerad, % 49,9 48,2 49,9 48,2
Belåningsgrad, % 56,8 55,2 56,8 55,2
Ränta kapitalandelslån, % 6,25 6,25 6,25 6,25
Direktavkastning*, % 7,6 6,9 7,4 6,7

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:
”Vi har byggt upp en intressant portfölj av fastigheter som vi hoppas och tror kommer kunna utvecklas väl framöver. Genom försäljningen av fastigheten i Rosersberg har vi skapat möjligheter till att genomföra kompletteringsförvärv till de kvarvarande fastigheterna. Den höga aktiviteten i fastighetsmarknaden tillsammans med de låga marknadsräntorna ger oss goda förutsättningar att generera stabila kassaflöden.”

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: