Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport jan - jun 2017

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 14,9 miljoner kronor (18,8 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 11,4 (13,7) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 3,9 (5,4) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat uppgick till 4,0 (4,9) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,7 (5,3) miljoner kronor.
 • I början av mars avyttrades fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping till ett underliggande fastighetsvärde om 190,0 miljoner kronor. Realisationsvinsten efter beaktande av transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt uppgick till 2,0 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -3,1 (8,4) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 3,1 (4,4) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 294,0 miljoner kronor (480,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 158,8 miljoner kronor (164,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen minskade skulden har påverkat resultatet med 5,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 129,5 procent (130,3 procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2017 jan-jun  2016 jan-jun 2016 jan-dec 2015 jan-dec
Hyresintäkter 14,9 18,8 37,3 33,6
Driftnetto 11,4 13,7 26,6 25,0
Förvaltningsresultat  3,9 5,4 9,8 7,8
Totalresultat 4,0 4,9 -14,6 32,6
Förvaltningsfastigheter 294,0 446,3 480,0 433,5
Kapitalandelslån 158,8 145,8 164,3 138,3
Skulder till kreditinstitut 126,8 234,0 270,2 233,3
Eget kapital 33,0 48,5 29,0 43,6
Balansomslutning 332,2 456,3 494,8 447,3
         
Nyckeltal i % (för definition se sid 19-21)        
Ekonomisk uthyrningsgrad 88 92 90 96
Överskottsgrad 76 73 71 75
Direktavkastning  6,5 6,4 6,0 6,5
Medelränta kreditinstitut  1,61 1,72 1,75 1,93
Belåningsgrad 43,1 52,4 56,3 53,8
Justerad soliditet 57,7 42,6 39,1 40,7
Ränta, kapitalandelslån  6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 129,5 130,9 130,3 124,1
Marknadskurs 116,0 106,5 120,0 101,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:

”Estea AB har, efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens fastigheter. Den första försäljningen slutfördes i början av mars i år, genom försäljningen av fastigheten Klädeshandlaren 15 i Nyköping till Klövern AB (publ). Fastigheten såldes till ett underliggande fastighetsvärde om 190,0 MSEK före transaktionsomkostnader och avdrag för latent skatt. I slutet av april kommunicerades den andra försäljningen av Bolagets fastigheter, försäljningen av fastigheten Vreten 12 i Stockholm. Fastigheten såldes till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 117,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och latent skatt. Köpare av fastigheten är Green Storage, ett bolag inom Green Park-koncernen. Avtalat frånträde är den 29 september 2017. Arbetet med försäljning av koncernens kvarvarande fastigheter pågår och vår målsättning är att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn tagen till försäljningspris, köpare och affärsstruktur.”

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: