Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Delårsrapport jan-mar 2018

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 4,1 miljoner kronor (9,3 miljoner kronor föregående år).
  • Driftnettot uppgick till 3,0 (6,7) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet var 0,6 (2,5) miljoner kronor.
  • Periodens totalresultat var -10,7 (4,5) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -0,1 (2,2) miljoner kronor.
  • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -7,7 (-2,8) miljoner kronor.
  • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 170,0 miljoner kronor (177,7 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  • Under perioden har en förtida delåterbetalning av bolagets kapitalandelslån genomförts. Återbetalningen uppgick till 40 procent av nominellt belopp, totalt 54,8 miljoner kronor, och erlades i samband med ordinarie ränteutbetalning den 5 januari 2018. Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 109,2 miljoner kronor (164,3 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden, efter den förtida delåterbetalningen, har påverkat resultatet med -5,2 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 139,8 procent (126,9 procent vid utgången av föregående år).

   RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2018 
jan-mar
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
2014
jan-dec
Hyresintäkter 4,1 24,2  37,3  33,6  32,3 
Driftnetto 3,0 19,1 26,6 25,0 23,6
Förvaltningsresultat 0,6 4,0 9,8 7,8 5,4
Totalresultat -10,7 -0,8 -14,6 32,6 7,4
Förvaltningsfastigheter 170,0 177,7 480,0 433,5 230,0
Kapitalandelslån 109,2 158,8 164,3 138,3 138,3
Skulder till kreditinstitut 62,0 62,3 270,2 233,3 130,7
Eget kapital 17,5 28,2 29,0 43,6 11,6
Balansomslutning 197,7 259,4 494,8 447,3 300,1
Nyckeltal i %
Ekonomisk uthyrningsgrad 95 95 90 96 99
Överskottsgrad 74 79 71 75 73
Direktavkastning 7,1 7,0 6,0 6,5 7,4
Medelränta kreditinstitut 1,69 1,69 1,75 1,93 3,79
Belåningsgrad 36,5 35,0 56,3 53,8 56,8
Justerad soliditet 64,1 72,1 39,1 40,7 49,9
Ränta, kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 139.8 126,9 130,3 124,1 106,2
Marknadskurs 133,0 116,0 120,0 101,0 101,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Efter periodens utgång har bolaget erhållit ett villkorat bud avseende kvarvarande fastigheter i Motala. Budet är bland annat villkorat av att långivare till bolaget accepterar försäljningen. Långivarmötet kommer att hållas den 28 maj 2018.

KOMMENTAR
Under maj månad 2018, efter periodens utgång, har bolaget, som pressmeddelats, erhållit ett villkorat bud avseende samtliga kvarvarande fastigheter. Detta bud, som bygger bl.a. på att personer närstående Estea AB går in som delägare, är föremål för beslut av bolagets långivare. Långivarmötet kommer att hållas den 28 maj. Under förutsättning att långivare till bolaget accepterar försäljning är avsikten att försäljningen kan genomföras under juni månad.”

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: