Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Förtida delåterbetalning

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), org.nr org.nr 556865-2894 (”Bolaget”), har vid styrelsemöte den 23 november 2017 beslutat om förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis ESTEA KAPBEVIS1, ISIN SE0004867331 (”Kapitalandelslånet”).

Återbetalningen kommer att ske genom en delåterbetalning om 40 procent av det totala lånebeloppet om 136,9 MSEK och minskar kapitalandelsbevisens nominella belopp i motsvarande mån. Nominellt värde för varje utfärdat kapitalandelsbevis kommer, efter att den förtida delåterbetalningen genomförts, att uppgå till 6 000 kronor (innan delåterbetalning nominellt 10 000 kronor). Återbetalningen om 4 000 kronor per kapitalandelsbevis kommer att göras till kapitalandelsbevisinnehavare som på avstämningsdagen den 28 december 2017 är registrerade hos Euroclear Sweden AB som innehavare av kapitalandelsbevisen och erläggas i samband med nästa ordinarie räntebetalning den 5 januari 2018 (”Återbetalningsdagen”). Varje utfärdat kapitalandelsbevis kommer efter Återbetalningsdagen att löpa med en oförändrad årlig ränta på 6,25 % av nominellt belopp om 6 000 kronor. Återbetalningen påverkar inte kapitalandelsbevisinnehavarnas rätt till låntagarkoncernens resultat vid slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet. Sista handelsdag med nominellt belopp om 10 000 kronor kommer att vara 22 december 2017 och första handelsdag med nominellt belopp om 6 000 kronor kommer således att vara den 27 december 2017. Priset på kapitalandelsbevisen påverkas sannolikt inte mot bakgrund av att det endast är det nominella beloppet som reduceras.

Kapitalandelsbevis Estea 3 (ESTEA KAPBEVIS3), som också är noterad, påverkas inte av ovan nämnda återbetalning.

Vi delåterbetalar Kapitalandelslånet som ett led i den förtida avyttringen av Bolagets fastigheter. Försäljningen av resterande fastigheter fortlöper. Vi hoppas att inom kort kunna meddela marknaden hur pågående försäljningsprocess fortgår samt när i tiden en slutlig återbetalning och resultatdelning kommer ske”, säger David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar