Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – slutgiltig återbetalning

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), org.nr 556865-2894, har per den 6 september 2018 fattat beslut om villkoren för den slutliga återbetalningen av Bolagets kapitalandelslån 2012:1 med ISIN SE0004867331 (”Kapitalandelslånet”). 

Den slutliga återbetalningen kommer dels att innefatta återbetalning av utestående lånebelopp, dels utbetalning av Låntagarkoncernens Resultat under Resultattiden (såsom definierat i de allmänna villkoren för Kapitalandelslånet, ”Villkoren”). Det totala lånebeloppet under Kapitalandelslånet uppgår före den slutliga återbetalningen till 13 690 kronor, fördelat på ett nominellt värde om en (1) krona per kapitalandelsbevis. Lånebeloppet kommer att återbetalas till Långivarna genom minskning av kapitalandelsbevisens nominella värde till noll (0) kronor. Låntagarkoncernens Resultat under Resultatiden uppgår enligt upprättad, och av Bolagets revisor granskad, resultaträkning till 36 921 431 kronor, av vilket 75 procent (27 691 073 kronor) tillfaller Långivarna i enlighet med Villkoren. Det innebär att Låntagarkoncernens Resultat uppgår till 2 023 kronor per kapitalandelsbevis.        

Den slutliga återbetalningen uppgår således till 2 024 kronor per kapitalandelsbevis och kommer att utbetalas den 21 september 2018 till Långivarna som fanns registrerade hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 28 juni 2018.

KOMMENTAR

Estea Sverigefastigheter 2 AB måste ha varit en av de första reglerade fastighetsfonderna, under det nya regelverket LAIF, i Sverige. Vår ambition och målsättning var att skapa en publik fastighetsfond som skulle vara tillgänglig för alla typer av investerare, privata såväl som institutionella. Vi tog också redan från början beslutet att börsnotera fondandelarna, vilket vi gjorde genom notering av fondens kapitalandelsbevis. Vi ville se om marknaden var mogen, vilket den i allra högsta grad visat sig vara och vi har därför fortsatt att skapa fler breda publika fastighetsfonder med noterade fondandelar.  Vi hade som målsättning att fonden skulle leva i 5-7 år och det är därför som vi nu har genomfört avvecklingen. Allt kapital som investerats i fonden betalas nu, tillsammans med vinster, tillbaka våra investerare. Totalt har den investerare som gick med och investerade i Sverigefastigheter 2 från början erhållit ca 52 % på nominellt investerat belopp. Sett till typ och tillgångar och fondens riskprofil är vi mycket nöjda med utfallet. Vi fokuserar nu vidare på förvaltning och utveckling av våra övriga fonder, inte minst på kommande kapitalanskaffning i Estea Sverigefastigheter 3 som också är en noterad fond, säger David Ekberg, vVd Estea AB och VD för Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar