• news.cision.com/
  • Etib Holding II/
  • ETIB HOLDING FULLFÖLJER ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I NSP OCH FÖRLÄNGER ACCEPTFRISTEN

ETIB HOLDING FULLFÖLJER ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I NSP OCH FÖRLÄNGER ACCEPTFRISTEN

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller konvertibelinnehavare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande
6 april 2016

Genom pressmeddelande den 29 februari 2016 offentliggjorde Etib Holding II AB (”Etib Holding”), gemensamt indirekt ägt av Becket SEC Ltd[1] (”Beckett SEC”) och Amcon Invest ApS[2] (”Amcon”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier och konvertibler i NSP till Etib Holding (”Erbjudandet”).

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Etib Holding efter fullföljandet av Erbjudandet, och tillsammans med de aktier som för närvarande innehas av Amcon, kommer att inneha cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i NSP.
  • Etib Holding har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda.
  • Etib Holding förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 20 april 2016, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vi är mycket nöjda med att så många av aktieägarna i Nordic Service Partners och samtliga konvertibelinnehavare i Bolaget har accepterat vårt bud. Nu förlänger vi budet till den 20 april för att ge resterande aktieägare möjlighet att ansluta sig”, säger Niclas Gabrán (managing partner för Ventiga Capital Partners LLP).

Amcon är största ägare i NSP och innehade före Erbjudandets offentliggörande 3 540 758 B-aktier, motsvarande cirka 29,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Varken Beckett SEC eller Etib Holding kontrollerade några aktier i NSP vid offentliggörandet av Erbjudandet.

Fram till och med den 4 april 2016 har 125 A-aktier och 8 058 180 B-aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 66,35 procent av aktierna och rösterna i NSP. Vidare har samtliga innehavare av konvertibler i NSP accepterat Erbjudandet.

Då Erbjudandet nu fullföljs kommer Amcon att överlåta samtliga sina aktier i NSP till Etib Holding, varefter Etib Holding kommer att inneha 125 A-aktier och 11 598 938 B-aktier motsvarande cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i NSP.[3] Beckett SEC och Amcon har åtagit sig att ingå ett långsiktigt aktieägaravtal avseende deras respektive indirekta lika ägande i Etib Holding och NSP, varigenom de har förbundit sig att inta en långsiktigt gemensam hållning och samordna utövandet av rösträtten i NSP för att på så sätt uppnå ett bestämmande inflytande över Bolagets förvaltning.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Etib Holding förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 15.00 den 20 april 2016. Redovisning av likvid till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 13 april 2016. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 26 april 2016. Etib Holding kan komma att förvärva aktier i NSP på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Efter utgången av den förlängda acceptfristen avser Etib Holding att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser Etib Holding verka för att NSP:s B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Information till obligationsinnehavarna av NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) kommer att komma.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se erbjudandehandlingen och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på www.etib.se och på www.paretosec.com.

Direktregistrerade aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till:

Pareto Securities AB
Issuer Service/NSP
Box 7415
103 91 Stockholm

Observera att anmälningssedeln måste vara Pareto Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 20 april 2016. För aktieägare i NSP vars innehav är förvaltarregistrerat sker accept i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.etib.se

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Anders Fogel

Telefon: +46 722 044 750

Email: anders.fogel@fogelpartners.se

Detta pressmeddelande lämnades for offentliggörande den 6 april 2016 klockan 07.45.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Etib Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Etib Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Etib Holding och NSP:s kontroll.[1] Ett bolag som kommer att gemensamt ägas av delägarna i Ventiga Capital Partners LLP och LGT fonder, bl.a., Crown Co Investment Opportunities plc, som förvaltas av LGT Capital Partners Ltd.

[2] Ett av Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, nybildat indirekt helägt bolag.

[3] Baserat på 375 A-aktier och 12 144 726 B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i NSP.


Dokument & länkar