ETIB HOLDING II AB OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIE- OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller konvertibelinnehavare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande
29 februari 2016

Etib Holding II AB[1] (”Etib Holding”), gemensamt indirekt ägt av Becket SEC Ltd[2] (”Beckett SEC”) och Amcon Invest ApS[3] (”Amcon”) offentliggör härmed ett rekommenderat kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) (”NSP” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier i NSP samt samtliga konvertibler utgivna av Bolaget. NSP:s B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Erbjudandet i sammandrag

 • Etib Holding erbjuder 21 kronor kontant per A- och B-aktie i NSP.
 • Etib Holding erbjuder 21 kronor kontant per konvertibel utgiven av NSP med tillägg för upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för utbetalning av likvid i Erbjudandet.
 • Aktierna i NSP och konvertiblerna utgivna av NSP värderas till totalt cirka 263,4 miljoner kronor[4] med tillägg för upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för utbetalning av likvid i Erbjudandet.
 • Det erbjudna vederlaget för NSP:s B-aktier representerar en premie om

          - cirka 26,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,57 kronor på Nasdaq Stockholm under de senaste sex månaderna fram till och med 26 februari 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);

          - cirka 24,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,85 kronor på Nasdaq Stockholm under de senaste tre månaderna fram till och med 26 februari 2016; och

          - cirka 24,3 procent i förhållande till stängningskursen för NSP:s B-aktier om 16,90  kronor på Nasdaq Stockholm den 26 februari 2016.

 • Amcon är största aktieägare i NSP med ett innehav om cirka 29,2 procent av samtliga utestående aktier och röster i NSP och har förbundit sig att överföra samtliga sina aktier i NSP till Etib Holding.
 • Tre av NSP:s största aktieägare, Abrinvest AB, Long Term AB och Morgan Jallinder (VD i NSP), med ett sammanlagt innehav om cirka 32,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i NSP har oåterkalleligen åtagit sig gentemot Etib Holding att acceptera Erbjudandet.
 • NSP:s styrelses oberoende utskott har rekommenderat NSP:s aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen har stöd i en fairness opinion inhämtad från Erik Penser Bankaktiebolag.
 • Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av eget kapital och lån. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering.
 • Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 7 mars 2016 och avslutas den 4 april 2016. Beräknad likviddag är den 13 april 2016.


Bakgrund och motiv till Erbjudandet

NSP är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP har även sedan 2014 inlett franchisesamarbeten med restaurangkedjorna KFC och TGI Friday’s. NSP fokuserar på snabbmatssegmentet inom restaurangmarknaden i Sverige och Danmark. Marknaden omfattar alla aktörer som fokuserar på att erbjuda kunder färdigförpackad mat över disk men utan bordsservering.

Etib Holding anser att NSP är ett kvalitetsföretag med välkända varumärken, en lång historia av lönsam tillväxt och starka marknadspositioner. NSP har utvecklats väl i en publik miljö och uppnått god avkastning för dess aktieägare under ett flertal år.

Etib Holding tror dock att det finns möjligheter och utmaningar framöver för NSP, vilka bäst hanteras under ett privat ägande. Genom sin starka finansiella ställning och djupa branschkunskap, kommer Etib Holding att stödja NSP i genomförandet av dess strategi, öka dess tillväxtbana och ytterligare befästa dess position som det ledande restaurangföretaget med inriktning på snabbservicerestauranger på dess marknader.

Etib Holding erkänner och sätter stort värde på NSP:s erfarna ledningsgrupp och engagerade medarbetare och förutser att Erbjudandet kommer att leda till långsiktiga positiva effekter för alla medarbetare. Med Etib Holdings kunskap om NSP och rådande marknadsförhållanden, förutser inte Etib Holding att genomförandet av Erbjudandet kommer att innebära några materiella förändringar för NSP:s ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor och platser där NSP bedriver verksamhet. Att bli ett privatägt bolag kommer att tillåta NSP att fokusera alla sina ansträngningar på att utveckla verksamheten, vilket är positivt för medarbetare, kunder och andra intressenter.

Som en bekräftelse på budets attraktivitet för NSP:s aktieägare, har det fått en enhällig rekommendation från medlemmarna av NSP:s styrelses oberoende utskott. Deras beslut har fått stöd av en fairness opinion från Erik Penser Bankaktiebolag. Dessutom har de tre största aktieägarna i bolaget, vilka representerar 32,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i NSP, åtagit sig att acceptera Erbjudandet”, säger Niclas Gabrán (delägare i Ventiga Capital Partners LLP).

Det är ett bra erbjudande för aktieägarna i NSP, som stöds av en fairness opinion och en rekommendation från styrelsen. Teamet bakom Erbjudandet har lång erfarenhet av branschen och är väl lämpade att ta sig an utmaningarna och möjligheterna framöver. Jag tror att det finns spännande möjligheter framöver för Bolaget och dess anställda”, säger Jaan Kaber (ordförande i NSP:s styrelse).

Erbjudandet

Etib Holding erbjuder 21 kronor kontant per A- och B-aktie i NSP och 21 kronor kontant per konvertibel utgiven av NSP med tillägg för upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för utbetalning av likvid i Erbjudandet. Samtliga utestående aktier i NSP är värderade till totalt cirka 255 miljoner kronor. Samtliga konvertibler i NSP är värderade till cirka 8,4 miljoner kronor med tillägg för upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för utbetalning av likvid i Erbjudandet. Aktierna i NSP och konvertiblerna utgivna av NSP är totalt värderade till cirka 263,4 miljoner kronor[5] med tillägg för upplupen ränta på konvertibeln fram till och med utbetalning av likvid i Erbjudandet.

 • Det erbjudna vederlaget för NSP:s B-aktier motsvarar en premie om cirka 26,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,57 kronor på Nasdaq Stockholm under de senaste sex månaderna fram till och med 26 februari 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

 • Det erbjudna vederlaget för NSP:s B-aktier motsvarar en premie om cirka 24,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,85 kronor på Nasdaq Stockholm under de senaste tre månaderna fram till och med 26 februari 2016.

 • Det erbjudna vederlaget för NSP:s B-aktier motsvarar en premie om cirka 24,3 procent i förhållande till stängningskursen för NSP:s B-aktier om 16,90 kronor på Nasdaq Stockholm den 26 februari 2016.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 7 mars 2016 och avslutas den 4 april 2016. Under förutsättning av erbjudandevillkorens fullföljande är beräknad likviddag den 13 april 2016.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Vissa närstående parter

Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, är indirekt ensam ägare av Amcom och därmed även indirekt ägare av aktier i NSP. Avsnitt III i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), är därmed tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att Jeppe Droob inte har eller kommer att delta i NSP:s styrelses handläggning av Erbjudandet samt att NSP ska inhämta en värdering (eller en s.k. fairness opinion) från en oberoende expert avseende Erbjudandet. I tillägg till detta har NSP:s styrelseledamöter Johan Abrinder och Anders Wehtje inte deltagit i styrelsens handläggning av Erbjudandet med anledning av Abrinvest ABs och Long Term ABs åtagande att acceptera Erbjudandet. De återstående styrelsemedlemmarna i NSP:s styrelse, Jaan Kaber (styrelseordförande), Jens Engwall och Eva Gidlöf har skapat ett oberoende utskott för att utvärdera Erbjudandet. Vänligen se nedan under ”Rekommendation från NSP:s styrelses oberoende utskott”.

Rekommendation från NSP:s styrelses oberoende utskott

Danske Koncept Restauranter Holding ApS (ett av Jeppe Droob helägt dotterbolag och Amcons moderbolag) offentliggjorde i april 2015 ett erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i NSP. Enligt punkt II.24 i Takeover-reglerna måste därför en rekommendation inhämtas från styrelsen i NSP före offentliggörande av Erbjudandet.

Styrelsen i NSP har av de skäl som anges ovan under ”Vissa närstående parter”, beslutat att utse ett särskilt oberoende utskott för hantering av budrelaterade frågor. Det oberoende utskottet som består av Jaan Kaber (styrelseordförande), Jens Engwall och Eva Gidlöf rekommenderar enhälligt NSP:s aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Erbjudandet. Det oberoende utskottet har, i enlighet med punkt III.3 i Takeover-reglerna, inhämtat en fairness opinion från Erik Penser Bankaktiebolag, i vilken det konstateras att priset i Erbjudandet, enligt deras åsikt och baserat på de grunder och antaganden som framgår därav, är skäligt för NSP:s aktieägare och konvertibelinnehavare från ett finansiellt perspektiv. Rekommendationen och fairness opinion kommer att inkluderas i erbjudandehandlingen.

Vänligen se separat pressmeddelande från NSP:s styrelses oberoende utskott.

Åtaganden från aktieägare i NSP att acceptera Erbjudandet

Abrinvest AB (1 757 000 B-aktier), Long Term AB (1 231 065 B-aktier) och Morgan Jallinder (VD i NSP) (983 166 B-aktier)[6] (tillsammans “Aktieägarna”), vilka representerar totalt 32,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i NSP, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Åtagandena upphör att gälla om en tredje part, innan utgången av den inledande acceptperioden eller vid en eventuell förlängning därav, offentliggör ett erbjudande avseende samtliga aktier i NSP mot en ersättning om minst 22 kronor per aktie, förutsatt att Etib Holding inte matchar det konkurrerande erbjudandet inom tio arbetsdagar från dess offentliggörande. Om ett konkurrerande bud fullföljs har Aktieägarna åtagit sig att ersätta Etib Holding för vissa av dess kostnader i samband med förberedelserna eller lämnandet av Erbjudandet.

Ägarförhållanden i NSP

Amcon är den största aktieägaren i NSP med ett innehav om 3 540 758 B-aktier[7], motsvarande cirka 29,2 procent av aktierna och rösterna. Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, äger indirekt samtliga aktier i Amcon. Amcon har förbundit sig att överföra samtliga sina NSP aktier till Etib Holding förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Varken Etib Holding eller Beckett SEC äger eller kontrollerar några aktier i NSP och ingen av dessa eller Amcon har förvärvat några aktier i NSP under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. Etib Holding kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i NSP utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Villkor för fullföljandet av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Etib Holding blir ägare till aktier i NSP till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i NSP (efter full utspädning);

(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i NSP på villkor som för aktieägarna i NSP är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(iii) att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av NSP, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Etib Holding acceptabla villkor;

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av NSP helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas, och som Etib Holding inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

(v) att ingen information som offentliggjorts av NSP eller lämnats av NSP till Etib Holding är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att NSP har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av NSP;

(vi) att inga omständigheter, som Etib Holding inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, NSP:s försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; och

(vii) att NSP inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Etib Holding förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) – (vii) får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Etib Holdings förvärv av aktier och konvertibler i NSP.

Etib Holding förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Beskrivning av Etib Holding och finansieringen av Erbjudandet

Etib Holding är ett av Beckett SEC[8] och Amcon[9] indirekt helägt nybildat bolag under namnändring från Goldcup 12485 AB, med organisationsnummer 559051-3270, med säte i Stockholm med registrerad adress c/o Hannes Snellman Advokatbyrå, Box 7801, 103 96 Stockholm, Sverige.

Etib Holding bildades den 18 december 2015 och registrerades hos Bolagsverket den 15 februari 2016. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda syfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag till NSP.

Etib Holding har ingått bindande avtal avseende:

 • kapitaltillskott, i enlighet med specifika kapitalåtaganden, från Amcon och Beckett SEC; och

 • bankfinansiering från Ares Management Limited (“Ares”).

Utbetalning i enlighet med låneavtalet med Ares är villkorat av att fullföljandevillkoren i Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (sådant frånfallande kräver under vissa omständigheter långivarens medgivande). Härutöver innehåller låneavtalet inga villkor som Etib Holding och dess ägare inte råder över (förutom villkoret att utbetalning inte kommer att ske om det vore olagligt för långivaren att fullgöra sina skyldigheter enligt låneavtalet, vilket är ett sedvanligt villkor för utbetalning av ett lån av detta slag).

De ytterligare villkor för utbetalning enligt låneavtalet med Ares, vilka Etib Holding och dess ägare i praktiken råder över och som Etib Holding således inte kan åberopa för att frånträda Erbjudandet, är i allt väsentligt:

 • att Etib Holding kapitaliseras med överenskommet eget kapital;
 • att Etib Holding inte överträder någon av vissa begränsade materiella utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade materiella åtaganden i lånedokumentationen, såsom att Etib Holding inte ska bedriva annan verksamhet än att uppta finansieringen och fullfölja Erbjudandet samt verka som moderbolag till NSP;
 • att Etib Holding inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden;
 • att Etib Holding agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och
 • att nuvarande ägarstruktur i alla väsentliga avseenden fortsätter att gälla avseende Etib Holding.

Due diligence

Beckett SEC och Amcon har genomfört en undersökning, så kallad due diligence, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet i form av möten med Bolagets ledning och granskning av dokument i anslutning därtill. NSP har informerat Becket SEC och Amcon att ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på NSP:s aktier har lämnats under denna undersökning.

Preliminär tidplan

Preliminärt datum för offentliggörande av erbjudandehandlingen: 4 mars 2016.

Preliminärt datum för acceptperioden: 7 mars 2016 – 4 april 2016.

Preliminärt datum för påbörjad likvidutbetalning: 13 april 2016.

Etib Holding förbehåller sig rätten att såväl förlänga acceptperioden som att senarelägga likviddagen.

Tvångsinlösen och avnotering

Så snart som möjligt efter att Etib Holding har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i NSP, avser Etib Holding att påkalla tvångsinlösen av de återstående aktierna i NSP i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Etib Holding att verka för att B-aktierna i NSP avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Etib Holding och NSP:s aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Etib Holding, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 26 februari 2016 genom avtal åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa ovan angivna regler, avgöranden och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Etib Holding vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 26 februari 2016 informerade Etib Holding Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Hannes Snellman är juridisk rådgivare till Becket SEC och Amcon i samband med Erbjudandet och Hogan Lovells är juridisk rådgivare till Ventiga Capital Partners LLP.


Etib Holding II AB

Styrelsen


Etib Holding lämnar information i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 at 07.30 (CET).


För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.etib.se

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Anders Fogel

Telefon: +46 722 044 750

Email: anders.fogel@fogelpartners.se


Ventiga Capital Partners och LGT Capital Partners i korthet

Ventiga Capital Partners LLP (inkorporerat i England) (”Ventiga”) är ett private equity-partnerskap med fokus på att investera i bolag med överlägsen expansionspotential inom mid-market segmentet i Nordeuropa. Dess grundare, Niclas Gabrán och Daniel Mytnik har en sammanlagd erfarenhet på över 30 år av europeiska riskkapitalmarknader, inklusive i detaljhandeln och livsmedelsindustrin. Ventigas huvudstrategi är att aktivt leta efter branscher med snabb expansionspotential och Ventiga riktar in sig på bolag med ledande positioner och attraktiva enhetsekonomier inom dessa sektorer samt arbetar nära ledningen för att uppfylla den långsiktiga potentialen i de företag de investerar i. Ventiga har ett saminvesterings- och samarbetsavtal med LGT Capital Partners Ltd.

LGT Capital Partners Ltd (”LGT”) är en ledande alternativ investeringsspecialist med över 50 miljarder amerikanska dollar i tillgångar och med mer än 400 institutionella kunder. Ett internationellt team med mer än 350 anställda ansvarar för förvaltningen av ett brett utbud av investeringsprogram inriktade på privata marknader, likvida alternativ och multitillgångslösningar. Huvudkontoret återfinns i Pfaeffikon i Schweiz, och LGT har kontor i New York, Dublin, London, Vaduz, Dubai, Peking, Hong Kong, Tokyo och Sydney. LGT är helägt av LGT Group Foundation. LGT-koncernen har över 2 100 anställda globalt och förvaltar över 136 miljarder amerikanska dollar i tillgångar.

Amcon and Danske Koncept Restauranter Holding ApS i korthet

Amcon, med domicil i Danmark, är ett till Danske Koncept Restauranter Holding ApS (“DKR Holding”) helägt nybildat bolag. DKR Holding bedriver i huvudsak trading-, investerings- och finansieringsverksamhet. DKR Holding är även moderbolag för Danske Koncept Restauranter A/S och har därmed också inflytande över verksamheten och utvecklingen av restaurangkedjan Sunset Boulevard.

Enligt 2014 års årsredovisning var DKR Holdings inkomst (”bruttofortjeneste”) 99 446 339 danska kronor, dess rörelseresultat (”Resultatet af ordinære aktiviteter før skat”) 26 565 462 danska kronor. Nettoinkomsten (”Årets resultat”) uppgick till 23 507 081 danska kronor. Den 31 december 2014 var DKR  Holdings tillgångar (”Aktiverne”) värda 272 656 972 danska kronor och det egna kapitalet (”Egenkapitalen”) uppgick till 113 717 585 danska kronor. Den 31 december 2014 uppgick DKR Holding-koncernens likvida medel (”Likvide beholdninger”) till 69 555 762 danska kronor.

NSP i korthet

NSP bildades 2004 och är nu ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 900 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden och franchisetagare för KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Friday’s. NSP:s vision är att vara Nordens ledande restaurangaktör och dess mål är att fortsätta öppna nya restauranger, vilket primärt är vad som driver långsiktig tillväxt. NSP:s B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Etib Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Etib Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Etib Holdings och NSP:s kontroll.


[1] Ett nybildat bolag under namnändring från Goldcup 12485 AB.

[2] Ett lagerbolag som kommer att gemensamt ägas av delägarna i Ventiga Capital Partners LLP och LGT fonder, bl.a., Crown Co Investment Opportunities plc, som förvaltas av LGT Capital Partners Ltd.

[3] Ett av Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, nybildat indirekt helägt bolag.

[4] Baserat på 375 A-aktier och 12 144 726 B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i NSP och samtliga utestående konvertibler, vilka vid konvertering berättigar till 400 035 B-aktier. Det erbjudna vederlaget för aktierna och konvertiblerna kommer att justeras om NSP genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna eller konvertibelinnehavarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie och konvertibel för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[5] Baserat på 375 A-aktier och 12 144 726 B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i NSP och samtliga utestående konvertibler, vilka vid konvertering berättigar till 400 035 B-aktier. Det erbjudna vederlaget för aktierna och konvertiblerna kommer att justeras om NSP genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna eller konvertibelinnehavarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie och konvertibel för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

[6] Morgan Jallinder innehar konvertibler motsvarande 999 998 kronor och har åtagit sig att acceptera Erbjudandet även avseende konvertiblerna.

[7] Amcons aktier är ej inkluderade i Erbjudandet.

[8] Ett lagerbolag som kommer att gemensamt ägas av delägarna i Ventiga Capital Partners LLP och LGT fonder, bl.a., Crown Co Investment Opportunities plc, som förvaltas av LGT Capital Partners Ltd.

[9] Ett av Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP, nybildat indirekt helägt bolag.

Dokument & länkar