• news.cision.com/
 • EU-kommissionen/
 • Energipriser – kommissionen presenterar en verktygslåda med åtgärder för att hantera exceptionella situationer och deras inverkan

Energipriser – kommissionen presenterar en verktygslåda med åtgärder för att hantera exceptionella situationer och deras inverkan

Report this content

Kommissionen antog i dag ett meddelande om energipriser för att hantera den exceptionella ökningen av de globala energipriserna, som förväntas hålla i sig under vintern, och för att hjälpa Europas invånare och företag. Meddelandet innehåller en verktygslåda som EU och medlemsländerna kan använda för att hantera den direkta inverkan av de nuvarande prisökningarna och för att ytterligare stärka resiliensen mot framtida chocker.

Nationella åtgärder i närtid inbegriper akut inkomststöd till hushåll, statligt stöd till företag och riktade skattesänkningar. Kommissionen kommer också att stödja investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, utforska möjliga åtgärder för energilagring, energiinköp och reservlager av gas, och utvärdera den nuvarande utformningen av elmarknaden.

– Ökade globala energipriser innebär en stor oro för EU, säger EU:s energikommissionär Kadri Simson medan hon presenterar verktygslådan. När vi nu är på väg ur pandemin och påbörjar den ekonomiska återhämtningen är det viktigt att skydda ekonomiskt utsatta konsumenter och stödja europeiska företag. Kommissionen hjälper medlemsländerna att införa åtgärder i närtid för att minska inverkan på hushåll och företag i vinter. Samtidigt fastställer vi andra åtgärder på medellång sikt för att säkerställa att vårt energisystem är mer resilient och mer flexibelt så att det genom hela omställningen kan stå emot eventuella framtida svängningar. Den nuvarande situationen är exceptionell – den inre energimarknaden har fungerat väl under de senaste tjugo åren. Men vi måste försäkra oss om att den fungerar väl även i framtiden. Vi måste nå våra mål för den europeiska gröna given, främja vårt energioberoende och uppfylla våra klimatmål.

En verktygslåda med åtgärder på kort och medellång sikt

Den nuvarande pristoppen kräver snabba och samordnade insatser. Den befintliga rättsliga ramen gör det möjligt för EU och medlemsländerna att hantera den omedelbara inverkan på konsumenter och företag.

Riktade åtgärder som snabbt kan minska prisökningarnas inverkan på ekonomiskt utsatta konsumenter och småföretag bör prioriteras. Åtgärderna bör enkelt kunna justeras i vår, när situationen förväntas stabiliseras. Den långsiktiga omställningen och investeringar i renare energikällor bör inte försvåras.

Omedelbara åtgärder för att skydda konsumenter och företag:

 • Tillhandahålla akut inkomststöd till energifattiga konsumenter, exempelvis genom kuponger eller delvisa betalningar av räkningar, vilket kan stödjas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem.
 • Godkänna tillfälliga uppskov med betalningen av räkningar.
 • Införa skyddsåtgärder för att förhindra avstängning från energinätet.
 • Tillhandahålla tillfälliga riktade skattesänkningar för utsatta hushåll.
 • Tillhandahålla stöd till företag och näringslivet, enligt EU:s regler för statligt stöd.
 • Förbättra de internationella kontakterna på energiområdet för att säkerställa transparens, likviditet och flexibilitet på internationella marknader.
 • Utreda eventuella konkurrensbegränsande beteenden på energimarknaden och uppmana Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ytterligare förbättra tillsynen av utvecklingen på koldioxidmarknaden.
 • Främja bredare tillgång till avtal om köp av förnybar energi och stöd genom tillhörande åtgärder.

Omställningen till ren energi är den bästa försäkringen mot prischocker i framtiden, och den måste påskyndas. EU kommer att fortsätta utveckla ett effektivt energisystem med en hög andel förnybar energi. Samtidigt som billigare förnybar energi spelar en viktigare roll för att försörja energinätet och fastställa priset krävs det fortfarande vissa andra energikällor, däribland gas, vid hög efterfrågan. I den nuvarande marknadsutformningen fastställer gas fortfarande det övergripande elpriset när det tas i bruk eftersom alla producenter får samma pris för samma produkt som kommer in i energinätet. Det råder en allmän enighet om att den nuvarande marginalprissättningsmodellen är den effektivaste, men det behövs ytterligare analyser. Krisen har också uppmärksammat vikten av lagring för att EU:s gasmarknad ska fungera. EU:s nuvarande lagringskapacitet uppgår till mer än 20 % av dess årliga gasanvändning, men inte alla medlemsländer har lagringsanläggningar. Deras användning och skyldigheten att underhålla dem varierar dessutom.

Åtgärder på medellång sikt för ett resilient energisystem utan fossila bränslen:

 • Utöka investeringarna i förnybar energi, renoveringar och energieffektivitet och satsa på auktioner om förnybar energi och processer för tillståndsgivning.
 • Utveckla energilagringskapaciteten för att stödja utvecklingen av andelen förnybar energi, däribland batterier och vätgas.
 • Uppmana europeiska tillsynsmyndigheter (Acer) att studera fördelarna och nackdelarna med den befintliga utformningen av elmarknaden och föreslå rekommendationer till kommissionen när så behövs.
 • Beakta möjligheten att revidera förordningen om försörjningstrygghet för att Europas användning och lagring av gas ska bli bättre.
 • Utforska möjliga fördelar med frivilliga avtal om gemensamma inköp av medlemsländerna av gaslager.
 • Inrätta nya gränsöverskridande regionala gasriskgrupper för att analysera risker och råda medlemsländerna om utformningen av deras nationella förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner.
 • Utöka konsumenternas roll på energimarknaden genom att ge dem befogenhet att välja och byta leverantör, producera egen el eller gå med i en energigemenskap.

Åtgärderna i verktygslådan kommer att bidra till insatser i god tid för de nuvarande energipristopparna, som beror på en exceptionell global situation. De kommer också att bidra till en rättvis och hållbar energiomställning till ett rimligt pris för Europa och ett större energioberoende. Investeringar i förnybar energi och energieffektivitet kommer inte bara att minska beroendet av importerade fossila bränslen, utan även leda till ekonomiskt mer överkomliga energipriser som är mer resilienta mot globala leveransbegränsningar. Omställningen till ren energi är den bästa försäkringen mot prischocker liknande denna i framtiden, och den måste påskyndas, inte minst för klimatets skull.

Bakgrund

EU, likt många andra regioner i världen, upplever för närvarande kraftigt höjda energipriser. Detta drivs framförallt av en ökad global efterfrågan på energi, särskilt gas, allteftersom den ekonomiska återhämtningen tar fart efter covid-19-pandemin. Det europeiska koldioxidpriset har också ökat kraftigt under 2021, men i långsammare takt än gaspriset. Det ökade gasprisets inverkan på elkostnaden är nio gånger högre än inverkan av det ökade koldioxidpriset.

Kommissionen har genomfört breda samråd om lämpliga insatser mot den nuvarande situationen, och har debatterat frågan med Europaparlamentets ledamöter och ministrarna i Europeiska unionens råd. Kommissionen har också samrått med näringslivet och internationella energileverantörer. Flera medlemsländer har redan presenterat nationella åtgärder för att mildra prisökningarna, medan andra vänder sig till kommissionen för rådgivning om vilka åtgärder de kan vidta. Vissa internationella parter har redan lagt fram planer för att öka energileveransen till Europa.

Den verktygslåda som presenteras i dag möjliggör samordnade insatser för att skydda de mest sårbara. Den är noggrant utformad för att hantera det kortsiktiga behovet att minska energikostnaderna för hushåll och företag, utan att på medellång sikt skada EU:s inre energimarknad eller den gröna omställningen.

Vad händer nu?

Kommissionär Kadri Simson presenterar meddelandet och verktygslådan för Europaparlamentets ledamöter torsdagen den 14 oktober och för energiministrarna den 18 oktober. Europas ledare ska därefter diskutera energipriserna på Europeiska rådets nästa möte den 21–22 oktober. Detta meddelande är kommissionens bidrag till den fortsatta debatten mellan EU:s beslutsfattare. Kommissionen kommer att fortsätta sina utbyten med nationella förvaltningar, näringsliv, konsumentgrupper och internationella partner i denna viktiga fråga. Kommissionen står även redo att hantera ytterliga förfrågningar från medlemsländerna.

Läs mer

Meddelande om energipriser

Frågor och svar om meddelandet om energipriser

Faktablad om EU:s energimarknad och energipriser

Faktablad om verktygslådan

Webbplats om EU:s energipriser

Presskontakt:
 

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Tim McPHIE
+ 32 2 295 86 02
tim.mcphie@ec.europa.eu 

Ana CRESPO PARRONDO
+32 2 298 13 25
ana.crespo-parrondo@ec.europa.eu

Taggar:

Prenumerera