Erasmus+ finansierar mobilitet och lärande i och utanför EU med en budget på över 28 miljarder euro

Report this content

EU-kommissionen antar i dag det första årliga arbetsprogrammet för Erasmus+ för perioden 2021–2027. Med en budget på 26,2 miljarder euro (jämfört med 14,7 miljarder euro under 2014–2020) och ca 2,2 miljarder euro från EU:s instrument för externa åtgärder kommer det nya och omarbetade programmet att finansiera mobilitetsprojekt för lärande och gränsöverskridande samarbetsprojekt för 10 miljoner EU-invånare i alla åldrar och från alla bakgrunder. Programmet ska bli mer inkluderande och stödja den gröna och digitala omställningen, i linje med det europeiska området för utbildning. Det ska också att stödja utbildningssystemens motståndskraft i samband med coronapandemin.

– Jag välkomnar det nya Erasmusprogrammet, som har befäst sin ställning som en av EU:s största framgångar. Programmet kommer att fortsätta att ge möjlighet till lärande för hundratusentals deltagare i EU och de associerade länderna. Det ger möjlighet att lära för livet genom mobilitet och skapar större förståelse mellan enskilda personer i EU samtidigt som det bidrar till att förverkliga våra ambitioner om ett rättvisare och grönare EU, säger EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil.

– Den nästan fördubblade Erasmusbudgeten för de kommande sju åren vittnar om den betydelse som tillmäts utbildning, livslångt lärande och ungdomar i EU. Erasmus+ är unikt program i fråga om omfattning, täckning och globalt erkännande. Programmet omfattar 33 länder och är genom sin internationella verksamhet öppet för hela världen. Jag uppmanar alla myndigheter och privata organisationer som är verksamma inom allmän och yrkesinriktad utbildning och på ungdoms- och idrottsområdet att titta på de ansökningsomgångar som nyligen offentliggjorts och ansöka om bidrag. Tack vare Erasmus+ skapar vi ett europeiskt område för utbildning, säger EU-kommissionär Mariya Gabriel, med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom.

Det årliga arbetsprogram som antas i dag banar väg för de första ansökningsomgångarna inom det nya programmet, vilka också publiceras i dag. Alla offentliga och privata organ som är verksamma inom allmän och yrkesinriktad utbildning och på ungdoms- och idrottsområdet kan söka bidrag genom de nationella programkontor för Erasmus+ som finns i alla EU-länder och i de länder utanför EU som är associerade länder i programmet.

Det nya Erasmusprogrammet ger möjlighet till studieperioder utomlands, praktik, lärlingsutbildning och personalutbyten på alla områden inom allmän och yrkesinriktad utbildning och på ungdoms- och idrottsområdet. Programmet är öppet för skolelever, högskolestudenter, yrkesstuderande, vuxenstuderande, ungdomsarbetare och idrottsledare samt för ungdomsutbyten.

Utöver mobilitet, som täcker 70 % av programbudgeten, finansieras också gränsöverskridande samarbetsprojekt. Det kan gälla samarbete mellan högskolor (t.ex. initiativet Europauniversitet), skolor, lärarhögskolor (t.ex. lärarakademierna inom Erasmus+), vuxenutbildningsanordnare, ungdoms- och idrottsorganisationer, yrkesutbildningsanordnare (t.ex. yrkeskunskapscentrum) eller andra aktörer på utbildningsområdet.

Huvudinslagen i Erasmus+ för perioden 2021–2027:

  • Ett inkluderande Erasmus+: Ge ökade möjligheter för personer med sämre förutsättningar, t.ex. med skilda kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder, och för personer som bor i avlägset belägna områden eller landsbygdsområden. Några nyheter är enskilda utbyten och klassutbyten för skolelever samt mobilitet för vuxenstuderande. Små organisationer, t.ex. skolor, ungdomsföreningar och idrottsklubbar, får lättare att söka bidrag tack vare småskaliga partnerskap och förenklade bidrag. Programmet blir också mer internationellt genom samarbete med länder utanför EU. Detta bygger vidare på de goda erfarenheterna av tidigare program med utbytes- och samarbetsprojekt i hela världen, vilket nu också utvidgas till att omfatta idrott och yrkesutbildning.
  • Ett digitalt Erasmus+: Coronapandemin har satt fokus på behovet av att påskynda den digitala omställningen inom utbildningssystemen. Programmet kommer att stödja utveckling av digitala färdigheter i linje med handlingsplanen för digital utbildning. Det kommer att erbjuda högkvalitativ digital utbildning och digitala utbyten via plattformarna eTwinningSchool Education Gateway och Europeiska ungdomsportalen samt uppmuntra praktik inom den digitala sektorn. Genom nya format, t.ex. blandade intensiva program, kan kortvarig fysisk mobilitet utomlands kompletteras med kurser och grupparbeten på nätet. Programgenomförandet kommer att digitaliseras och förenklas ytterligare när det europeiska studentkortet har införts fullt ut.
  • Ett grönt Erasmus+: I linje med den europeiska gröna given ger programmet ekonomiska incitament till att deltagarna använder hållbara transportmedel. Programmet kommer också att finansiera projekt som främjar miljömedvetenhet och underlätta utbyten som rör åtgärder för att motverka klimatkrisen.
  • Erasmus+ för ungaDiscoverEU integreras nu i programverksamheten. Genom DiscoverEU kan 18-åringar skaffa sig ett tågkort för att resa i Europa, lära sig mer om andra europeiska kulturer och träffa jämnåriga i EU. Programmet kommer också att stödja utbyte och samarbete genom en ny typ av ungdomsverksamhet som syftar till att väcka ungdomars intresse för det demokratiska livet och uppmuntra dem att delta. Verksamheten ska också öka kunskaperna om de gemensamma europeiska värdena och de grundläggande rättigheterna och sammanföra ungdomar med beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå.

De insatser för ökad motståndskraft som ingår i Erasmus+ mot bakgrund av coronapandemin kommer att mobilisera hundratusentals skolor, högskolor, yrkesskolor, lärare, ungdomar, ungdoms- och idrottsorganisationer, civilsamhället och andra intressenter. Programmet kommer att bidra till att påskynda införandet av nya metoder för att öka utbildningssystemens kvalitet och relevans på nationell, regional och lokal nivå i hela Europa.

Bakgrund

Programmet går under namnet Erasmus+ sedan 2014, då verksamheten utökades. Erasmusprogrammet har ett högt symbolvärde hos EU:s medborgare, som anser att det är EU:s tredje mest framgångsrika resultat, strax efter fri rörlighet och fred. Under de senaste 30 åren har över 10 miljoner personer deltagit i programverksamheten i 33 länder (EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet). Genom programmets internationella dimension erbjuds mobilitet och samarbete på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet i hela världen.

Läs mer

Faktablad om Erasmus+ för perioden 2021–2027

Årligt arbetsprogram 2021 för genomförandet av Erasmus+: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom, och idrott

Ansökningsomgångar för Erasmus+ under 2021

Presskontakter

Maria BLÄSSAR
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430

maria.blassar@ec.europa.eu

Sonya GOSPODINOVA
+32 2 296 69 53

sonya.gospodinova@ec.europa.eu

Sinéad MEEHAN - VAN DRUTEN
+ 32 2 298 40 94

sinead.meehan-van-druten@ec.europa.eu

Allmänhetens frågor: Europe Direct via telefon 00 800 67 89 10 11 eller email

Prenumerera

Dokument & länkar