EU-kommissionen lägger fram EU:s första strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Report this content
I dag lägger EU-kommissionen fram EU:s första strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv. Antisemitismen har fått ett oroande uppsving både inom och utanför EU, och genom den här strategin fastställs ett antal åtgärder med utgångspunkt i tre pelare: att förebygga alla former av antisemitism, att skydda och främja judiskt liv, och att främja forskning, utbildning och hågkomst om förintelsen. I strategin föreslås åtgärder för att öka samarbetet med onlineföretag för att bekämpa antisemitism på nätet, för att förbättra skyddet för allmänna platser och gudstjänstlokaler, inrätta ett europeiskt centrum för forskning om nutida antisemitism och skapa ett nätverk av platser där förintelsen ägde rum. Åtgärderna kommer att förstärkas genom EU:s internationella insatser för att leda den globala bekämpningen av antisemitism.

– I dag gör vi ett åtagande att främja judiskt liv med hela dess mångfald. Vi vill se ett judiskt liv som frodas igen i hjärtat av vårt samhälle. Det är så det bör vara, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Den strategi vi lanserar i dag innebär en stegvis förändring av vår reaktion på antisemitismen. EU kan bara frodas om dess judiska befolkning känner sig trygg och kan frodas.

– Antisemitismen är inte förenlig med det som EU:s värden och vår europeiska livsstil, tillägger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Den här strategin, som är den första i sitt slag, utgör vårt åtagande att bekämpa antisemitismen i alla dess former och säkerställa en framtid för judiskt liv inom och utanför EU. Det är vi skyldiga dem som gick under i förintelsen, dem som överlevde och framtida generationer.

Mot ett EU fritt från antisemitism

I strategin fastställs åtgärder med fokus på 1) att förebygga och bekämpa alla former av antisemitism, 2) att skydda och främja judiskt liv i EU, och 3) utbildning, forskning och hågkomst om förintelsen. Åtgärderna kompletteras med EU:s internationella insatser för att leda den globala bekämpningen av antisemitism.

Några av de viktigaste åtgärderna i strategin är följande:

  • Förebygga och bekämpa alla former av antisemitism: Nio av tio judar anser att antisemitismen har ökat i deras land och 85 % anser att det är ett allvarligt problem. För att ta itu med detta kommer kommissionen att mobilisera EU-medel och stödja medlemsstaternas utformning och genomförande av sina nationella strategier Kommissionen kommer att stödja inrättandet av ett EU-omfattande nätverk av tillförlitliga anmälare och judiska organisationer för att avlägsna olaglig hatpropaganda på nätet. Även utvecklingen av budskap som motverkar antisemitiskt innehåll på nätet kommer att stödjas. Kommissionen kommer att samarbeta med näringslivet och it-företag för att förhindra olaglig visning och försäljning av nazirelaterade symboler, samlarobjekt och litteratur på nätet.
  • Skydda och främja judiskt liv i EU: 38 % av judarna har övervägt att emigrera eftersom de som judar inte känner sig säkra i EU. För att säkerställa att judarna känner sig säkra och kan delta fullt ut i EU:s samhällsliv kommer kommissionen att bidra med EU-medel till förbättrat skydd av allmänna platser och gudstjänstlokaler. Nästa ansökningsomgång kommer att offentliggöras under 2022 med ett tillgängligt totalbelopp på 24 miljoner euro. Medlemsstaterna uppmanas också att använda Europols stöd för terrorismbekämpningsverksamhet, både på och utanför nätet I syfte att främja judiskt liv kommer kommissionen att vidta åtgärder för att skydda det judiska kulturarvet och för att öka kunskapen om judiskt liv, judisk kultur och judiska traditioner.
  • Utbildning, forskning och hågkomst av förintelsen: I dag har en av tjugo EU-medborgare aldrig hört talas om förintelsen. I syfte att hålla minnet vid liv kommer kommissionen att stödja bildandet av ett nätverk av platser där förintelsen ägde rum som inte alltid är så välkända, till exempel gömställen och avrättningsplatser. Kommissionen kommer också att stödja ett nytt nätverk av unga europeiska ambassadörer för hågkomst av förintelsen. Med hjälp av EU-medel kommer kommissionen att stödja skapandet av ett europeiskt forskningscentrum för nutida antisemitism och judiskt liv, i samarbete med medlemsstaterna och forskarsamhället. För att lyfta fram det judiska kulturarvet kommer kommissionen att uppmana de städer som ansöker om titeln Europeisk kulturhuvudstad att ta upp sina minoriteters historia, däribland den judiska befolkningens historia.

EU kommer att använda alla tillgängliga medel för att uppmana partnerländerna att bekämpa antisemitism i EU:s grannskap och längre bort, bland annat genom samarbete med internationella organisationer, och säkerställa att EU:s externa medel inte felaktigt tilldelas aktiviteter som bidrar till hat och våld, bland annat mot judiska människor. EU kommer att stärka samarbetet mellan EU och Israel för att bekämpa antisemitism och främja återupplivandet av det judiska kulturarvet i hela världen.

Vad händer nu?

Strategin kommer att genomföras under perioden 2021–2030. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att stödja genomförandet av strategin och kommer att offentliggöra omfattande genomföranderapporter under 2024 och 2029. Medlemsstaterna har redan åtagit sig att förebygga och bekämpa alla former av antisemitism genom nya nationella strategier eller åtgärder inom de befintliga nationella strategierna och/eller handlingsplanerna för förebyggande av rasism, främlingsfientlighet, radikalisering och våldsam extremism. De nationella strategierna bör antas senast i slutet av 2022 och kommer att utvärderas av kommissionen senast i slutet av 2023.

Bakgrund

Den här strategin är EU:s åtagande för en framtid för judiskt liv inom och utanför EU. Den markerar kommissionens politiska engagemang för ett EU fritt från antisemitism och alla former av diskriminering, för ett öppet, inkluderande och jämlikt samhälle i EU.

Som en följd av symposiet om grundläggande rättigheter om antisemitism och antimuslimskt hat 2015 utsåg kommissionen sin första samordnare för kampen mot antisemitism och främjande av judiskt liv. I juni 2017 antog Europaparlamentet en resolution om bekämpning av antisemitism. I december 2018 antog rådet en förklaring om kampen mot antisemitism. I december 2019 blev kampen mot antisemitism en del av ansvarsområdet för kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, vilket signalerade avsikten att ta itu med problemet som en övergripande prioritering. I december 2020 antog rådet även ett förklaring om integrering av kampen mot antisemitism i alla politikområden.

Många politikområden som är kopplade till kampen mot antisemitism är i första hand nationella ansvarsområden. EU har dock en viktig roll när det gäller att tillhandahålla politisk vägledning, samordna medlemsländernas åtgärder, övervaka genomförandet och framstegen, ge stöd via EU-medel och främja utbytet av god praxis mellan medlemsländerna. I detta syfte kommer kommissionen att göra sin befintliga tillfälliga arbetsgrupp för bekämpning av antisemitism till en permanent struktur som sammanför medlemsstaterna och de judiska gemenskaperna.

Läs mer

EU:s strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Faktablad om EU:s strategi för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Frågor och svar

Webbplats om bekämpning av antisemitism

Samordnare för bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv

Presskontakt:
 

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Presskontakter talespersontjänsten vid EU-kommissionen i Bryssel

Christian WIGAND
Telefonnummer: +32 2 296 22 53
christian.wigand@ec.europa.eu

Katarzyna KOLANKO
Telefonnummer: + 32 2 296 34 44
katarzyna.kolanko@ec.europa.eu

Jördis FERROLI
Telefonnummer: +32 2 299 27 29
jordis.ferroli@ec.europa.eu

Taggar:

Prenumerera