Handelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft imorgon

Den 1 februari 2019 träder avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan i kraft. Det betyder att företag och konsumenter i EU och Japan nu får tillgång till världens största öppna handelsområde.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har följande kommentar: –Europa och Japan sänder en signal till resten av världen om framtiden för en öppen och rättvis handel. Vi öppnar en ny marknadsplats med 635 miljoner invånare och nästan en tredjedel av världens bruttonationalprodukt som för människor i Europa och Japan närmare varandra än någonsin tidigare. Det nya avtalet kommer att utöka konsumenternas valmöjligheter och ge lägre priser. Det kommer att skydda kända europeiska produkter (som österrikiska Tiroler Speck) i Japan och japanska produkter (som kobebiff) i EU. Det kommer att ge små företag på båda sidor möjlighet att expandera till en helt ny marknad. Det kommer att innebära besparingar för företagen i EU på 1 miljarder euro per år i tullar och ge den handel som vi redan bedriver med varandra ett rejält uppsving. Mer än något annat visar avtalet att handelspolitik handlar om mycket mer än kvoter och tullar eller miljoner och miljarder. Det handlar om värderingar, principer och rättvisa. Genom avtalet blir våra principer på områden som arbetsrätt, säkerhet, klimat och konsumentskydd rättesnören internationellt. Det kan bara ske när vi samarbetar med våra mest självklara partner, tusentals kilometer må skilja oss åt, men vi förenas av vänskap och gemensamma värderingar.

Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handelsfrågor, gör följande uttalande: –Det här avtalet har allt: Det slopar tullar och blir ett bidrag till ett internationellt regelverk, men visar samtidigt resten av världen att båda parter är övertygade om fördelarna med öppen handel. Från och med den 1 februari kan företagen i EU dra nytta av skrotade tullar och förenklade tullförfaranden. Våra tillverkare, tjänsteleverantörer, nystartade teknikföretag och jordbrukare har alla något att glädjas över. Jag är också mycket stolt över att vi för första gången i ett handelsavtal har bakat in våra klimatåtaganden i Parisavtalet och även fastställt höga standarder vad gäller arbetstagares rättigheter och konsumentskydd. Förutsättningarna är på plats för en betydande ökning i handeln mellan oss, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen och pressar ned priserna. Det är nu upp till företag och enskilda att dra nytta av de här nya möjligheterna. Vi räknar också med att alla EU:s medlemsländer så mycket som möjligt kommer att sprida detta budskap.

Avtalet undanröjer de flesta av de tullar motsvarande en miljard euro som årligen betalas av företag i EU som exporterar till Japan. När avtalet väl är helt genomfört kommer Japan att ha slopat tullarna på 97 % av de varor som importeras från EU. Genom avtalet undanröjs också flera gamla icke-tariffära hinder, bl.a. genom att internationella standarder för bilar nu godkänns. Det kommer också att riva hindren för EU:s stora exportörer av livsmedel och drycker till 127 miljoner japanska konsumenter och öka exportmöjligheterna för en rad andra branscher. Den årliga handeln mellan EU och Japan kan öka med nära 36 miljarder euro när avtalet väl är helt genomfört.

EU och Japan har enats om att fastställa långtgående standarder för hållbar utveckling och texten innehåller för första gången ett särskilt åtagande som rör Parisavtalet om klimatförändringar.

De viktigaste delarna i avtalet om ekonomiskt partnerskap

När det gäller EU:s jordbruksexport innebär avtalet följande:
  • Japanska tullar slopas på många ostar, t.ex. gouda och cheddar (som i dag uppgår till 29,8 %) och på viner (i dag i genomsnitt 15 %).
  • EU kommer att kunna öka sin export av nötkött till Japan avsevärt och vad gäller griskött kommer handeln med bearbetat kött att vara tullfri och för färskt kött nästan tullfri.
  • Avtalet skyddar över 200 europeiska jordbruksprodukter av hög kvalitet, så kallade geografiska beteckningar, i Japan och på samma sätt vissa japanska geografiska beteckningar i EU.
Genom avtalet säkras även öppningen av tjänstemarknaderna, i synnerhet finansiella tjänster, e-handel, telekommunikation och transport. Dessutom
  • blir det lättare för företag i EU att få tillgång till Japans upphandlingsmarknader i 54 stora städer och på nationell nivå undanröjs hinder för upphandling i den ekonomiskt viktiga järnvägssektorn,
  • och avtalet innehåller bestämmelser om frågor som är känsliga för EU, t.ex. inom bilbranschen, där tullarna kommer att slopas först efter övergångsperioder på upp till sju år.
Avtalet innehåller också ett omfattande kapitel om handel och hållbar utveckling, och har även särskilda inslag för att göra det enklare för små och medelstora företag. Det fastställer mycket höga standarder inom arbetsrätt, säkerhet, miljö- och konsumentskydd. Det stärker EU:s och Japans åtaganden i fråga om hållbar utveckling och klimatförändringar och skyddar offentliga tjänster fullt ut.
Vad gäller uppgiftsskydd beslutade EU och Japan den 23 januari i år om att tillåta ett fritt och säkert flöde av personuppgifter mellan de båda parterna. De enades om att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”, vilket kommer att skapa världens största område för ett säkert flöde av uppgifter.

Från och med den 1 februari tillämpas också en stor del av ett annat avtal provisoriskt – det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan. Detta avtal – som undertecknades i juli ifjol parallellt med avtalet om ekonomiskt partnerskap – är det första bilaterala ramavtalet mellan EU och Japan och stärker partnerskapet genom att ge en övergripande ram för ökat politiskt och branschmässigt samarbete samt för gemensamma åtgärder i frågor av gemensamt intresse, bl.a. vad gäller regionala och globala utmaningar. Avtalet träder i kraft så snart det har ratificerats av alla EU-länder.

Vad händer nu?
När avtalet om ekonomiskt partnerskap varit giltigt i några månader kommer ett första möte mellan EU och Japan att hållas i april 2019 i Bryssel för en utvärdering av den inledande tiden.
I den parallella frågan om investeringsskydd fortsätter förhandlingarna med Japan om standarder för investeringsskydd och om hur sådana tvister ska lösas. Ett möte mellan chefsförhandlarna planeras äga rum i mars. Båda sidor är fast beslutsamma om att uppnå samsyn i förhandlingarna om investeringsskydd så snart som möjligt, mot bakgrund av deras gemensamma engagemang för en stabil och säker miljö för investeringar i Europa och Japan.

Läs mer
MEMO om avtalet om ekonomiskt partnerskap
En särskild webbplats finns med bl.a.:
Faktablad:

Ett nytt handelsavtal mellan EU och Japan
Infografik: Faktablad om det strategiska partnerskapsavtalet
Sociala medier: @Trade_EUIP/19/785


Presskontakter:
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
IP/19/785

 

Prenumerera